รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสรรถนะครั้งที่ ๑ และครั้งที่ ๒ กำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการประเมิน และระเบียบเกี่ยวกับการประเมินบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป