รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการศึกษาทรงคุณวุฒิ (ที่ปรึกษาด้านระบบบริหารจัดการศึกษา) ตำแหน่งเลขที่ ๑๘ สป.ศธ.