รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบและประเมินสมรรถนะ พนักงานจ้างเหมาบริหาร

(ดาวน์โหลดรายชื่อ ที่ไฟลน์แนบด้านล่างค่ะ)

แหล่งที่มา :
กลุ่มช่วยอำนวยการและประสานราชการ สอ.สป.
โทร. 02-628-5616