รายชื่อผู้เข้ารับการประเมิน ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ ข

องสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ