รายชื่อผู้แสดงความจำนงสมัครเข้าอบรมความรู้ภาษาจีนเพื่อเพิ่มศักยภาพการจัดการเรียนการสอน ให้แก่ครู

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานร่วมกับศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมจีนสิรินธร ของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงวิทยาเขตกรุงเทพมหานครและเชียงราย และสถาบันขงจื้อ ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (วิทยาเขตสงขลาและภูเก็ต) และมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต (วิทยาเขตสุพรรณบุรี) กำหนดจัดอบรมความรู้ภาษาจีนเพื่อเพิ่มศักยภาพการจัดการเรียนการสอน ให้แก่ครูสอนภาษาจีนในช่วงปิดภาคเรียนเดือนมีนาคม – เมษายน 2551


          จึงประกาศรายชื่อผู้แสดงความจำนงสมัครเข้าอบรมดังแนบ


ขอให้ผู้มีรายชื่อแจ้งยืนยันการเข้าอบรม โดยส่งใบตอบรับก่อนวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2551  


ส่งทางอีเมลได้ที่ bdctran@yahoo.com  หรือทางไปรษณีย์เท่านั้นที่          สถาบันการแปล 
       สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา 


       อาคาร สพฐ. 3 ชั้น 5 กระทรวงศึกษาธิการ


       ถนนราชดำเนินนอก  เขตดุสิต  กรุงเทพมหานคร 10300
สำหรับผู้ที่ไม่มีรายชื่อส่งรายชื่อเพิ่มเติมได้  ­ (งดรับแฟกซ์) หากมีข้อสงสัยกรุณาติดต่อทางอีเมล