รายชื่อผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อรับการสรรหาและเลือกเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฏหมายในคณะกรรมการสภาการศึกษา


แหล่งที่มาของข่าว  : สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา