รายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเข้ารับทุนศึกษาด้านการสอนภาษาจีน ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำปี 2552

ประกาศด่วนที่สุด


เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเข้ารับทุนศึกษาด้านการสอนภาษาจีน
ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน  ประจำปี 2552
—————————————————–          ตามที่ สพฐ. เปิดรับสมัครบุคคลเข้ารับทุนการศึกษาด้านการสอนภาษาจีน ประจำปี 2552 เพื่อบรรจุเข้าเป็นข้าราชการครูสอนภาษาจีนในโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ในปี 2553 จำนวน 100 ทุน นั้น


          สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สพฐ. ขอประกาศชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเข้ารับทุนการศึกษาด้านการสอนภาษาจีน ดังรายชื่อที่แนบ (คลิกดาวน์โหลดด้านล่าง)


*** ขอให้ผู้ได้รับคัดเลือกเข้ารับทุนศึกษาด้านการสอนภาษาจีนทุกคนปฏิบัติดังนี้


          1. แจ้งยืนยันรับทุนทันทีที่ทราบข่าว โดยตอบกลับทางอีเมล teacherscholar@hotmail.com อย่างช้าไม่เกินวันที่ 26 มีนาคม 2552 หากไม่ยืนยัน  ตามกำหนดเวลาดังกล่าว จะถือว่าสละสิทธิ์


          2. รายงานตัวเข้าเรียน ป.บัณฑิต (สำหรับผู้ที่ยังไม่ได้เรียน ป.บัณฑิต)


                  – มหาวิทยาลัยบูรพา รายงานตัวเข้าเป็นนิสิต และปฐมนิเทศ ในวันเสาร์ที่ 28 มีนาคม 2552 ณ ห้อง QS 1-206 ชั้น 2 อาคาร 60 พรรษามหาราชินี 1 เวลา 9.00 น.  


                  – มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา รายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา และปฐมนิเทศ ในวันอาทิตย์ที่ 29 มีนาคม 2552 ณ ห้องสุพรรณิการ์ ชั้น 2 อาคารโรงแรมสวนสุนันทา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เวลา 9.00 น.


           ทั้งนี้ ขอให้ผู้เรียน ป.บัณฑิตทุกคนนำเอกสารหลักฐานตามประกาศแจ้งไปให้ครบถ้วนในวันรายงานตัว


——————————————————–


   ** หากมีข้อสงสัยกรุณาติดต่อสอบถามที่


         สถาบันการแปลและส่งเสริมภาษาจีน  สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา 


         สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน


         โทร 02-2885748-49


         อีเมล: teacherscholar@hotmail.com