รายชื่อผู้ได้รับพระราชทานประกาศนียบัตรกำกับเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลาค้างจ่าย ของข้าราชการและลูกจ้างประจำ ประจำปี 2541 – 2545 ในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (เดิม)

ประกาศนียบัตรกำกับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ค้างจ่าย                        รายชื่อผู้ได้รับพระราชทานประกาศนียบัตรกำกับเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลาค้างจ่าย  ของข้าราชการและลูกจ้างประจำ  ประจำปี  2541 – 2545  ในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  (เดิม)  สามารถนำเอกสารบัตรประจำตัวประชาชน  พร้อมสำเนามาติดต่อขอรับได้ที่  งานเครื่องราชอิสริยาภรณ์  กลุ่มบริหารงานบุคคล  สำนักอำนวยการ  สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  อาคารรัชมังคลาภิเษก  ชั้น  9  ถนนราชดำเนินนอก  เขตดุสิต  กรุงเทพมหานคร   หมายเลขโทรศัพท์  0 2628 6165   โทรสาร  0 2628 5623  หรือ กรอกแบบคำร้องขอรับประกาศนียบัตรเครื่องราชอิสริยาภรณ์  โดยจ่าหน้าซองจดหมายดังนี้


                        เรียน    ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
                                    กระทรวงศึกษาธิการ
                                    ถนนราชดำเนินนอก
                                    เขตดุสิต
                                    กรุงเทพ ฯ
                                    10300


ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป


1. คำร้องขอรับประกาศนียบัตรเครื่องราชอิสริยาภรณ์

2. ประกาศนียบัตรเครื่องราชอิสริยาภรณ์ค้างจ่ายปี 2541

3. ประกาศนียบัตรเครื่องราชอิสริยาภรณ์ค้างจ่ายปี 2542

4. ประกาศนียบัตรเครื่องราชอิสริยาภรณ์ค้างจ่ายปี 2543

5. ประกาศนียบัตรเครื่องราชอิสริยาภรณ์ค้างจ่ายปี 2544

6. ประกาศนียบัตรเครื่องราชอิสริยาภรณ์ค้างจ่ายปี 2545

             นอกจากนี้สามารถดาวน์โหลดเอกสารทั้งหมดได้ที่นี่