รายชื่อ(ลูกจ้างชั่วคราว)ผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ เพื่อปฏิบัติงานด้านข้อมูลสารสนเทศ ศทก.สป.ศธ.

บัญชีรายชื่อ(ลูกจ้างชั่วคราว)ผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ เพื่อปฏิบัติงานด้านข้อมูลสารสนเทศ


ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สป. ศธ.


ลงวันที่  ๒๓  มิถุนายน  ๒๕๕๓ 

ลำดับ


 เลขที่


 ชื่อ – สกุล


 หมายเหตุ


1


4


นางสาวศิรินทร์ญา   จิตรอารี


 


2


8

นางสาวณปภา  น้อยมิ่ง

สำรอง


เริ่มปฏิบัติงานวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๓  ณ กลุ่มพัฒนาระบบสารสนเทศ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร อาคารรัชมังคลาภิเษก ชั้น 4