รายชื่อสถานศึกษาจัดกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่านดีเด่น ระดับประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2553


ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
เรื่อง รายชื่อสถานศึกษาจัดกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่านดีเด่น ระดับประเทศ
ประจำปีงบประมาณ 2553


—————————————


               ตามที่กระทรวงศึกษาธิการ ได้กำหนดนโยบายให้การส่งเสริมนิสัยรักการอ่านเป็นนโยบายที่สำคัญ ที่มุ่งเน้นการพัฒนามาตรฐานคุณภาพการศึกษา โดยดำเนินการสืบเนื่องมาตั้งแต่ปีงบประมาณ 2549 จนถึงปัจจุบัน ซึ่งในปีงบประมาณ 2553 ได้ดำเนินการประเมินสถานศึกษาที่จัดกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่านดีเก่นระดับประเทศ โดยเป็นการดำเนินการต่อเนื่องจากการประเมินของสำนักงาเขตพื้นที่การศึกษา ซึ่งจะคัดเลือกสถานศึกษาดีเด่นทั่วประเทศ 13 เขตตรวจราชการ และกำหนดระดับการประเมินเขตตรวจราชการละ 2 ระดับ คือ ระดับประถมศึกษา 1 แห่ง และระดับมัธยมศึกษา 1 แห่ง รวม 26 แห่ง กระทรวงศึกษาธิการจึงขอประกาศรายชื่อสถานศึกษาจัดกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่านดีเด่นระดับประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2553 ตามไฟล์ด้านล่างนี้


ที่มา : สำนักตรวจราชการและติดตามประเมินผล
           โทร. 02-6285635