รายชื่อสถานศึกษาที่ผ่านกระบวนการติดตามประเมินผลตามเกณฑ์ก้าวหน้าของ ศธ. จำนวน 12 แห่ง