รายชื่อโรงเรียนที่ขอรับครูอาสาสมัครจีนใหม่ประกาศด่วนที่สุด

 

 เรื่อง รายชื่อโรงเรียนที่ขอรับครูอาสาสมัครจีนใหม่


ปีการศึกษา 2551 จากสาธารณรัฐประชาชนจีน


             


     ตามที่โรงเรียนแจ้งความจำนงขอรับครูอาสาสมัครจีน มาสอนภาษาจีนในโรงเรียนนั้น  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้จัดสรรครูอาสาสมัครจากสาธารณรัฐประชาชนจีนให้แก่สถานศึกษาทุกแห่งที่แจ้งความจำนงมาแล้ว


   
คลิกดูรายชื่อโรงเรียนที่ขอรับครูจีนใหม่ที่นี่ <<<
โรงเรียนใดมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาแจ้งที่สถาบันการแปลด่วน


โรงเรียนใดส่งคำขอรับครูจีน แต่ไม่มีรายชื่อ กรุณาแฟกซ์หนังสือขอรับครูอาสาสมัครจีนที่เคยส่งมาด่วน

สำหรับสถานศึกษาที่มีรายชื่อขอรับครูอาสาสมัครจีนแล้ว ขอให้เตรียมการให้พร้อมทั้งสถานที่และค่าใช้จ่าย (ทั้งครูเดิมและครูใหม่)

โปรดคลิกดูรายละเอียดที่นี่ <<<


                                                                                                                            
สถาบันการแปล  สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สพฐ.


โทรศัพท์: 02-288-5748-49


โทรสาร: 02-628-5341 


อีเมล: chinesevolunteer2008@gmail.com


 

 แหล่งที่มา/ผู้ส่ง สถาบันการแปล สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สพฐ.