รายชื่อ ผลงานฯ ของผู้ผ่านการคัดเลือกนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

เรื่อง รายชื่อ ผลงาน และข้อเสนอแนวความคิด/วิธีการเพื่อพัฒนาปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

ของผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับชำนาญการ

สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ