รายชื่อ ผลงาน ข้อเสนอแนวคิดราย นายวิโรจน์ สุริยายนต์

รายชื่อ ผลงาน ข้อเสนอแนวคิดเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ ราย นายวิโรจน์ สุริยายนต์