รายชื่อ ผลงาน ข้อเสนอแนวคิดของ ว่าที่ ร.ต.นรินทร์ ก้อนแก้ว

รายชื่อ ผลงาน ข้อเสนอแนวคิดเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ระดับชำนาญการ ของ ว่าที่ ร.ต.นรินทร์ ก้อนแก้ว