รายชื่อ ผลงาน ข้อเสนอแนวคิด ราย นางชญาณิศ ศรีติพันธ์

รายชื่อ ผลงาน ข้อเสนอแนวคิดเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ระดับชำนาญการ ของ นางชญาณิศ ศรีติพันธ์