รายชื่อ ผลงาน ข้อเสนอแนวความคิด/วิธีการเพื่อพัฒนาหรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นของผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ ระดับชำนาญการ ในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิ

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง รายชื่อ ผลงาน ข้อเสนอแนวความคิด/วิธีการเพื่อพัฒนาหรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นของผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ ระดับชำนาญการ ในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ