รายชื่อ ผลงาน ข้อเสนอแนวความคิด/วิธีการเพื่อพัฒนาฯ

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

เรื่อง  รายชื่อ ผลงาน ข้อเสนอแนวความคิด/วิธีการเพื่อพัฒนาหรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

                                            ของผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ระดับชำนาญการ

                                            ในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ