รายชื่อ ผลงาน ข้อเสนอแนวความคิดและวิธีการเพื่อพัฒนางานหรือปรับปรุงงานฯ (นักทรัพยากรบุคคล)

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

เรื่อง รายชื่อ ผลงาน ข้อเสนอแนวความคิดและวิธีการเพื่อพัฒนางานหรือปรับปรุงงาน ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นของผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ