รายชื่อ ผลงาน ข้อเสนแนวคิดในตำแหน่งนิติกร และนักวิเคราะห์นโยบายและแผน

รายชื่อ ผลงาน ข้อเสนอแนวคิดเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการของข้าราชการ 3 ราย
1) นายนิติพงศ์  แก้วแก่น  ตำแหน่งนิติกร
2) นางสาวพรมนันท์  เตียวเจริญชัย  ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
3) นายศุภกิตติ์  ยอดพิจิตร  ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน