รำลึกคุรุวีรชนชายแดนใต้

จังหวัดปัตตานี – พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีรำลึกคุรุวีรชนชายแดนใต้ ครั้งที่ 8 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 24 สิงหาคม 2560 ณ โรงแรมซีเอส ปัตตานี อำเภอเมืองปัตตานี จัดโดยสมาพันธ์ครูสามจังหวัดชายแดนภาคใต้พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ กล่าวเริ่มต้นในโอกาสเป็นประธานพิธีว่า “ชาติของเราเป็นไทยอยู่ได้จนถึงตัวเราคนหนึ่งนี้ เพราะบรรพบุรุษของเราเอาเลือด  เอาเนื้อ เอาชีวิต และความลำบากยากเข็ญเข้าแลกไว้ เราต้องรักษาชาติ เราต้องบำรุงชาติ เราต้องสละชีพเพื่อชาติ”


ข้อความที่ได้กล่าวไปนั้น เป็นการแสดงความคารวะต่อคุณความดีของครู บุคลากรทางการศึกษา ที่เสียชีวิตทั้ง 184 ท่าน รวมถึงผู้ที่ได้รับบาดเจ็บ พิการ ทุพพลภาพอีกจำนวนหนึ่ง ที่ได้อุทิศตนเสียสละ เอาเลือดเนื้อชีวิต และความลำบากยากเข็ญเข้าแลกไว้ เพื่อทำให้การศึกษาดำรงคงอยู่เป็นคุณค่า คุณประโยชน์ต่อเด็กนักเรียน นักศึกษา เยาวชน ตลอดจนประชาชนทุกคนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ในห้วงเวลาที่ผ่านมาในโอกาสที่ได้รับเกียรติจากสมาพันธ์ครูสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ เชิญให้มาเป็นประธานเปิดงาน “รำลึกคุรุวีรชนชายแดนใต้” ในครั้งนี้ พล.อ.สุรเชษฐ์ ได้กล่าวถึงการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ พอสังเขป


รัฐบาลชุดปัจจุบันที่มี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นนายกรัฐมนตรี ได้ให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งกับการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ตลอดจนการแก้ไขปัญหาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยได้มอบหมายให้ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีด้านความมั่นคง ในฐานะประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนการแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ดำเนินการร่วมกับทุกภาคส่วนในห้วงเวลา 3 ปีเศษที่ผ่านมา ซึ่งงานด้านการศึกษาก็เป็นงานส่วนหนึ่งของคณะกรรมการดังกล่าว และเป็นนโยบายสำคัญของรัฐบาลชุดปัจจุบันเช่นเดียวกัน จะเห็นได้จากการที่มีคณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษา ตลอดจนการที่รัฐบาลได้กำหนดให้มียุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการก็ได้จัดทำแผนการศึกษาแห่งชาติไว้เรียบร้อยแล้ว


ดังนั้น ศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศปบ.จชต.) หรือกระทรวงศึกษาธิการ (ส่วนหน้า) ที่ได้จัดตั้ง จึงได้จัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ขึ้น เป็นการสอดคล้องรองรับในการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้เกิดประสิทธิภาพ ซึ่งได้มีการชี้แจงความก้าวหน้า ความสำเร็จไปตามลำดับ เพื่อเป็นการสร้างความรับรู้ ความเข้าใจ ตามยุทธศาสตร์พระราชทาน “เข้าใจ เข้าถึง และพัฒนา” มาโดยลำดับ


ผมในฐานะที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้มอบหมายให้รับผิดชอบการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ก็ได้ทำงานร่วมกับผู้บริหาร คณะครู อาจารย์ บุคลากรทางการศึกษา ตลอดจนส่วนราชการภาครัฐ ภาคเอกชน รวมทั้งภาคประชาชน ในแนวทางกลไกประชารัฐมาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นสิ่งที่น่าภาคภูมิใจร่วมกันว่า จากผลการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการจัดการศึกษาของรัฐบาลในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยสวนดุสิตโพล จำนวน 515 คน และมหาวิทยาลัยทักษิณ 800 คน (โดยสำรวจจากเพศ อายุ การศึกษา รายได้ ความเกี่ยวข้องกับการศึกษา ไม่ว่าจะเป็นนักเรียน ครู ผู้ปกครอง ข้าราชการ ประชาชน ซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายและคำถามเดียวกัน) มีผลสรุปว่าความสำเร็จในการพัฒนาด้านการจัดการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ของรัฐบาลชุดปัจจุบัน ประชาชนมีความเชื่อมั่นและพึงพอใจอยู่ในระดับ “มาก” ถึง “ปานกลาง” ใกล้เคียงกันคือร้อยละ 85 ต่างกันแค่จุดทศนิยมเท่านั้น ซึ่งนายกรัฐมนตรีได้รับทราบและนำเสนอให้ประชาชนรับทราบในเวลาต่อมาด้วย ถือว่าผลที่เกิดขึ้น เป็นความร่วมมือร่วมใจจากทุกภาคส่วนที่สำคัญจากการที่ครูและบุคลากรทางการศึกษาจะทำงานอย่างสบายใจ ก็ต้องมีความปลอดภัย ซึ่งถือเป็นความมุ่งหวังร่วมกันที่จะทำให้ประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับการศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ ดำรงชีวิตอย่างเป็นสุขในสังคมพหุวัฒนธรรม สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการเปลี่ยนแปลงของโลกในศตวรรษที่ 21 อันจะนำไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ตามวิสัยทัศน์ของรัฐบาลได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไปขอขอบคุณทุกกำลังใจ ทุกความเข้าใจ ทุกความคิดเห็น ที่ทุกฝ่ายร่วมกันทำให้มีความปลอดภัยเกิดขึ้น ซึ่งส่งผลให้การศึกษามีการพัฒนาความก้าวหน้ามาจนถึงปัจจุบัน


ขอขอบคุณสมาพันธ์ครูสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ รวมถึงครูและบุคลากรทางการศึกษาในพื้นที่ ที่ร่วมกันจัดให้มีกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ และถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เพื่อแสดงถึงความจงรักภักดีในฐานะของข้าราชการที่ดี และในฐานะของประชาชนชาวไทย


ขอขอบคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่าน ที่ได้ร่วมกันจัดงานรำลึกถึงคุรุวีรชนชายแดนใต้ที่เสียชีวิตจากสถานการณ์ความไม่สงบ แสดงถึงความห่วงใย ความเห็นอกเห็นใจ และความกตัญญูกตเวทีต่อคุรุวีรชนผู้สูญเสีย ซึ่งหมายความว่า ทุกท่านยังนึกถึงคุณงามความดีที่คุรุวีรชนทั้งหลายได้ฝากไว้บนผืนแผ่นดินนี้


โอกาสนี้ พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รวมทั้งตัวแทนผู้ที่ได้รับผลกระทบ และแขกผู้มีเกียรติ ได้ร่วมวางดอกไม้ ซึ่งเป็นดอกกุหลาบสีขาว อันเป็นสัญลักษณ์ของความรักและความคิดถึง เพื่อไว้อาลัยแด่คุรุวีรชนทั้ง 184 ท่าน.สำหรับพิธีรำลึกคุรุวีรชนชายแดนใต้ในครั้งนี้ มีผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ทั้งจากส่วนกลางและในพื้นที่ รวมทั้งประชาชนให้เกียรติร่วมพิธีจำนวนกว่า 1,000 คน อาทิ นายอดินันท์ ปากบารา ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี, นายวีรนันทน์ เพ็งจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี, รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาและนราธิวาส, นายพิษณุ ตุลสุข รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  ปฏิบัติหน้าที่เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา, นายบุญสม ทองศรีพราย ประธานสมาพันธ์ครูสามจังหวัดชายแดนภาคใต้,  ศึกษาธิการภาค, ศึกษาธิการจังหวัด, ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา/มัธยมศึกษา ตลอดจนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้มีเกียรติบัลลังก์ โรหิตเสถียร: สรุป/รายงาน/กราฟิก
ยุทธพงศ์ เลือกกลั่นดี: ถ่ายภาพ
24/8/2560