ร่วมประชุมรับฟังแผนปฏิบัติราชการสช.ปีงบประมาณ 2560

ดร.ชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมประชุมรับฟังแผนปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ 2560 ของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) โดยมี พล.อ.ดาว์พงษ์รัตนสุวรรณรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานการประชุม เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๓พฤศจิกายน๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมวิเวก ปางวุฒิพงศ์ ชั้น 2 อาคารสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

 

 

นายกฤตชัย อรุณรัตน์ เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนรายงานแนวทางการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ว่า จำนวนและประเภทสถานศึกษาในสังกัด สช แบ่งเป็น ๑.โรงเรียนในระบบประเภทสามัญศึกษา มีจำนวน ๓,๘๔๕ แห่ง และประเภทนานาชาติ จำนวน ๑๖๑ แห่ง ๒. โรงเรียนนอกระบบ หลักสูตรระยะสั้น (สอนศาสนา ศิลปะและกีฬา วิชาชีพ กวดวิชา สร้างเสริมทักษะชีวิต) จำนวน ๖,๑๑๙ แห่ง สถาบันศึกษาปอเนาะ จำนวน ๔๗๘ แห่ง และศูนย์ฯ ตาดีกา จำนวน ๒,๑๐๒ แห่ง โดยสัดส่วนนักเรียนโรงเรียนในระบบภาครัฐและเอกชน ปีการศึกษา ๒๕๕๘ เป็นสัดส่วน ๗๘.๓ : ๒๑.๗

 

 

แผนงานและโครงการสำคัญปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ประกอบด้วย อาทิ การลดหย่อนผ่อนปรนภาษีโรงเรือนและที่ดินของสถานศึกษา ตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรียนเอกชน (ประสานสมาคมเพื่อรวบรวมข้อมูล และมีหนังสือถึงสำนักงานกฤษฎีกาขอพิจารณาให้ความช่วยเหลือ), การเสริมสร้างคุณภาพโรงเรียนเอกชนขนาดเล็ก (พัฒนาศักยภาพครูปฐมวัย ผู้บริหารและครูผู้สอน และศึกษาแนวทางการอุดหนุน), การปรับปรุงอัตราเงินอุดหนุนรายบุคคลนักเรียนโรงเรียนเอกชน (ศึกษาแนวทางการให้เงินอุดหนุนเพื่อเพิ่มคุณภาพการศึกษาเอกชน), การยกระดับคุณภาพภาษาอังกฤษนักเรียนโรงเรียนเอกชน และพัฒนาคุณภาพผู้เรียนโรงเรียนเอกชน (ปรับกระบวนการเรียนการสอนภาษาอังกฤษที่เน้นการสื่อสาร การอบรม Boot Camp) และการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนโรงเรียนเอกชน (การศึกษา STEM Education, Project Base Learning, Problem Base Learning, Active Learning, การท่องสูตรคูณ และเรียนประวัติศาสตร์ไทย)

อีกทั้ง สช.ได้กำหนดยุทธศาสตร์การดำเนินงาน ดังนี้การพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล, การผลิต พัฒนา ครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา, การผลิตและพัฒนากำลังคน รวมทั้งงานวิจัยที่สอดคล้องกับความต้องการของการพัฒนาประเทศ, การขยายโอกาสในการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต, ส่งเสริมการพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา และการพัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวว่า สช.ควรจะปรับแผนยุทธศาสตร์ใหม่ โดยเน้น 2 ยุทธศาสตร์คือ 1.ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับสถานศึกษาเอกชน และ 2.ยุทธศาสตร์การรักษามาตรฐานการจัดการศึกษาของสถานศึกษาเอกชน และขอให้ สช. เข้มแข็งในการทำงาน เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับการศึกษา และโรงเรียนเอกชนต่อไป

ทั้งนี้ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้กล่าวในโอกาสนี้ว่า สช. มีโรงเรียนในสังกัดที่ต้องให้ความสำคัญและสนับสนุนอย่างจริงจัง ได้แก่ โรงเรียนกวดวิชา และโรงเรียนเอกชนการกุศล อีกทั้งขอให้ สช.เน้นให้โรงเรียนสังกัด มีการสอนท่องสูตรคูณ และการเรียนประวัติศาสตร์ทุกโรงเรียน เพื่อเป็นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างแท้จริง

 

 

 

                                                                                                                ปกรณ์/รายงาน

กิตติกร/ธนภัทร ภาพ

                                                                                                                                                         กลุ่มสารนิเทศ สอ.สป.