ร่วมพัฒนาคุณภาพโรงเรียน ตชด.

พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน” เมื่อวันอังคารที่ 1 สิงหาคม 2560 ณ โรงแรมรอยัลซิตี้ กรุงเทพฯ โดยมีผู้บริหารจาก 2 หน่วยงานที่ร่วมลงนามครั้งนี้เข้าร่วม  อาทิ นายการุณ สกุลประดิษฐ์ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, นายบุญรักษ์ ยอดเพชร รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, พล.ต.ต.วิชิต ปักษา รองผู้บัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน, พ.ต.อ.นิตินัย สุขะวิริยะ ผู้กำกับการฝ่ายอำนวยการ 7 กองกำกับการอำนวยการ กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดนนายการุณ สกุลประดิษฐ์ กล่าวว่า สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) มีภารกิจสำคัญในการจัดการศึกษาเพื่อให้ผู้เรียนทุกกลุ่มทุกพื้นที่และทุกระดับการศึกษา เข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพในรูปแบบที่เหมาะสม ผู้เรียนทุกคนจะได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพเท่าเทียมกัน โดย สพฐ.ได้จัดให้มีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ สนับสนุนการสร้างโอกาส คุณภาพ และความเป็นธรรมในสังคมสำหรับนักเรียนทุกกลุ่มเป้าหมาย


นอกจากนี้ ตามข้อสั่งการของพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ในการให้ความช่วยเหลือการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน (ตชด.) เพื่อให้ได้รับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้เต็มศักยภาพอย่างยั่งยืน  สพฐ.ในฐานะหน่วยงานหลักของกระทรวงศึกษาธิการในการเป็นผู้ประสานงาน กำกับ ดูแล และติดตามให้การสนับสนุนในเรื่องการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียน ตชด. ในสังกัดกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน ให้เกิดประสิทธิภาพ เกิดผลสัมฤทธิ์การศึกษา และส่งผลต่อคุณภาพของผู้เรียน


สพฐ.จึงได้ดำเนินการสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในโรงเรียน ตชด.  9 ประเด็นหลัก ดังนี้
  • ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาในระดับปฐมวัย  • เพิ่มประสิทธิภาพการอ่านและเขียนภาษาไทย  • ยกระดับการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ  • สนับสนุนโครงการอาหารกลางวัน  • สนับสนุนอัตรากำลังครูอัตราจ้างสาขาปฐมวัย  • โรงเรียนคู่พัฒนาทางการศึกษา  • ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)  • ส่งเสริมและสนับสนุนด้านการวัดและประเมินผลทางการศึกษา  • สร้างขวัญ กำลังใจ ตามโครงการยอดครูผู้มีอุดมการณ์


ทั้งนี้ สพฐ.ได้มอบหมายให้แต่ละสำนักได้ประสานงานและวางแผนการสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียน ตชด. ให้ได้รับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างเต็มศักยภาพ ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี รวมทั้งการเตรียมความพร้อมให้นักเรียนเข้าสู่นโยบายไทยแลนด์ 4.0 และมีความก้าวหน้าทันต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 ส่งผลให้ประเทศชาติมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนต่อไปพล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ กล่าวว่า การลงนามร่วมมือในครั้งนี้ถือเป็นโอกาสดีในการได้ทำงานร่วมกัน ระหว่าง สพฐ. และกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน เนื่องจากนโยบายของรัฐบาลได้ให้ความสำคัญในเรื่องของการลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา การจัดการศึกษาให้ทั่วถึง เท่าเทียม และมีคุณภาพ รวมถึงการนำระบบ ICT เข้ามาใช้ในจัดการเรียนการสอนอย่างเป็นรูปธรรม โดยมุ่งเน้นการสร้างและพัฒนาเยาวชนไทยให้เป็นคนดี คนเก่ง และมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักค่านิยม 12 ประการ มีความเข้มแข็งทางด้านร่างกาย และจิตใจ เน้นการอ่านออกเขียนได้ คิดวิเคราะห์เป็น โดยเฉพาะเด็กและเยาวชนในสถานศึกษาที่อยู่ในพื้นที่พิเศษ ได้แก่ พื้นที่สูงชายแดน เกาะแก่ง และเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้


ดังนั้น จึงได้มอบหมายให้ สพฐ. ในการให้ความช่วยเหลือ สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนโรงเรียน ตชด.ทั่วประเทศ ให้เกิดประสิทธิภาพและผลสัมฤทธิ์การศึกษาที่เท่าเทียม ส่งผลต่อคุณภาพของผู้เรียน ให้มีความพร้อมและก้าวทันการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21


ทั้งนี้ ขอฝาก “ปัจจัยในความสำเร็จของการทำงานให้สำเร็จลุล่วง” โดยเน้นการประสานงานให้เกิดความแน่นแฟ้นของหน่วยงานต่าง ๆ ทั้ง 3 ระดับ ได้แก่


1) ส่วนกลาง : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน


2) ระดับพื้นที่ : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดน


3) ระดับสถานศึกษา : โดยโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนทั้ง 213 โรงเรียน จะร่วมมือกับโรงเรียนคู่พัฒนาทางการศึกษาของ สพฐ. เพื่อทำงานร่วมกันในด้านต่างๆ เช่น ครูจากโรงเรียนคู่พัฒนา เข้าไปช่วยสอนในโรงเรียน ตชด.


จึงขอชื่นชมในความตั้งใจของคณะทำงานทุกภาคส่วน และขอขอบคุณผู้บังคับบัญชากองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน ผู้บริหารของ สพฐ. ตลอดจนผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านที่ช่วยกันสนับสนุนให้โรงเรียน ตชด. ได้รับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้เต็มศักยภาพอย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนต่อไป อิทธิพล รุ่งก่อน, บัลลังก์ โรหิตเสถียร: สรุป/รายงาน
ยุทธพงศ์ เลือกกลั่นดี: ถ่ายภาพ
2/8/2560