ร่วมพิธีเปิดวันเด็กแห่งชาติ

นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วย พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ และ ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, พล.ท.โกศล ประทุมชาติ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, ม.ล.ปริยดา ดิศกุล เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, ผู้บริหารองค์กรหลัก ตลอดจนผู้ปกครองและนักเรียนจำนวนมาก ร่วมพิธีเปิดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2560 “เด็กไทย ใส่ใจศึกษา พาชาติมั่นคง” ภายใต้แนวคิด “ดินแดนแห่งความสุข ตามรอยศาสตร์ของพระราชา” เมื่อวันเสาร์ที่ 14 มกราคม 2560 เวลา 9.00 น. ณ สนามเสือป่า สำนักพระราชวัง โดยได้รับเกียรติจาก พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานพิธีเปิด


นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รมว.ศึกษาธิการ กล่าวว่า การจัดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ พ.ศ.2498 และดำเนินการอย่างต่อเนื่องทุกปี โดยกระทรวงศึกษาธิการได้รับมอบหมายให้เป็นหน่วยงานหลักร่วมกับทุกส่วนราชการ หน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน ในการจัดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคทั่วประเทศ


สำหรับการจัดงานในปี 2560 นี้ ในส่วนกลางมีการจัดงานและพิธีเปิดงานที่สนามเสือป่า สำนักพระราชวัง โดยเน้นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนได้เรียนรู้แนวพระราชดำริ พระราชกรณียกิจ หลักคำสอนและหลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้น้อมนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์ในการดำรงชีวิต โดยเรียนรู้ผ่านกิจกรรมที่ได้ลงมือปฏิบัติด้วยตนเองพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี กล่าวเปิดงานตอนหนึ่งว่า การจัดงานฉลองวันเด็กในครั้งนี้ ทำให้เด็ก ๆ ได้มีโอกาสแสดงศักยภาพ พร้อมทั้งได้เรียนรู้สิ่งต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ในชีวิต และสั่งสมเป็นประสบการณ์ชีวิต เพื่ออนาคตที่ดีในวันข้างหน้า เพราะเด็กในวันนี้คือผู้ใหญ่ในวันข้างหน้าและเป็นพลังสำคัญของชาติ หากเด็กเป็นคนดีซึ่งก็คือคนที่ไม่ทำความชั่วหรือไม่ทำผิดกฎหมาย อีกทั้งมีคุณธรรมจริยธรรม มีศีลธรรมจรรยา เมื่อโตขึ้นมาก็จะเป็นผู้ใหญ่ที่ดี ทำให้องค์กรหรือสังคมได้คนดีไปด้วย


นอกจากนี้ เด็กและครูสามารถเรียนรู้ไปด้วยกันและมุ่งมั่นสร้างแรงผลักดันให้เป็นคนดีของประเทศชาติ เด็กต้องเขียนหนังสือให้เป็นและอ่านหนังสือได้ซึ่งถือเป็นสำคัญที่สุด โดยสิ่งเหล่านี้ขึ้นอยู่กับวิธีการคิด การเขียน และการถ่ายทอด ด้วยวิธีการต่าง ๆ ของครูด้วย


ในส่วนของเด็กนักเรียนนั้น ทุกคนต้องมีทางเลือกของตนเองว่าโตไปจะประกอบอาชีพอะไร โดยให้ความสำคัญกับการเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษา ซึ่งจะทำให้รู้ว่าตนเองถนัดอะไรทั้งในสายอาชีพละสายสามัญ เนื่องจากประเทศไทยมีการศึกษาหลากหลายรูปแบบให้เลือกเรียนได้อยู่แล้ว อีกทั้งต้องรู้จักคิดวิเคราะห์ แยกแยะผิดชอบชั่วดี ฟังและเชื่อในสิ่งที่เป็นจริง ใช้ Social Media อย่างมีวิจารณญาณ ตลอดจนรู้รักสามัคคี รักษาวัฒนธรรมของชาติ หวงแหนสิ่งที่เป็นประเทศไทยทุกวันนี้ เรียนรู้ประวัติศาสตร์เพื่อให้รู้ว่าวันนี้และวันข้างหน้าจะทำอะไร หากทุกคนนึกถึงประเทศชาติก่อนเป็นอันดับแรกประเทศชาติต้องเจริญอย่างแน่นอนขอให้ทุกวัน และเวลาทุกนาที ทุกชั่วโมง เป็นวันของคนไทยทุกคนที่จะมีความสุข ไม่ใช่ยึดถือวันสำคัญวันใดวันหนึ่งเท่านั้น อีกทั้งขอให้เคารพรักพระในบ้านซึ่งก็คือคุณพ่อคุณแม่ และให้รู้จักว่าอะไรคือสิทธิ เสรีภาพ และหน้าที่ รวมทั้งขอฝากครูและบุคลากรทางการศึกษาทำให้เด็กทั้งประเทศมีความสุขจากนั้นในเวลา 10.00 น. ที่กระทรวงศึกษาธิการ  ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้พบปะและรับฟังข้อเสนอของสภานักเรียนระดับประเทศ ประจำปี 2560 พร้อมทั้งกล่าวให้โอวาทและมอบหนังสือคำพ่อสอนและอุปกรณ์กีฬาให้กับผู้แทนคณะกรรมการสภานักเรียนจาก 60 โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการฯ โดยมีนายอำนาจ วิชยานุวัติ ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน รวมทั้งคณาจารย์ และสภานักเรียนระดับประเทศ ร่วมรับฟังและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นน.ส.สิรยา แตงดารารัตน์ ชั้น ม.5 โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม จ.กำแพงเพชร ในฐานะประธานสภานักเรียนระดับประเทศ ประจำปี 2560 กล่าวว่า สภานักเรียนได้นำเสนอข้อคิดเห็นเพื่อขอให้กระทรวงศึกษาธิการพิจารณาดำเนินการ 5 ประเด็น คือ


1. การสืบสานพระราชปณิธานตามรอยเบื้องพระยุคลบาท พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในหลวงรัชกาลที่ 9 โดยขอให้น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นหลักในการดำเนินชีวิต สร้างจิตสำนึกและศรัทธา อีกทั้งเชื่อมั่น เห็นคุณค่า และนำไปปฏิบัติด้วยตนเอง จากนั้นขยายผลไปสู่ครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ ผ่านกิจกรรมต่างๆ อาทิ “TSC” ทำดีเพื่อพ่อ, ค่ายส่งเสริมหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง, การเผยแพร่พระบรมราโชวาทในหลวงรัชกาลที่ 9, กิจกรรมจิตอาสา และส่งเสริมให้นักเรียนจดบันทึกรายรับ-รายจ่าย เป็นต้น


2. การศึกษาและการเสริมสร้างความเป็นพลเมืองตามวิถีประชาธิปไตย ด้วยการจัดกิจกรรมปลูกฝังการเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี ผ่านกิจกรรมสภานักเรียนให้ทั่วถึงทุกเขตพื้นที่การศึกษา และขอให้สถานศึกษาให้ความสำคัญกับการดำเนินงานของสภานักเรียน เช่น สนับสนุนงบประมาณการจัดค่ายกิจกรรมคุณธรรมและประชาธิปไตย, ศึกษาดูงานโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียน เป็นต้น


3. ปัญหาสิ่งเสพติดและพฤติกรรมเสี่ยง ซึ่งปัจจุบันพบว่านักเรียนในโรงเรียนบางแห่งยังมีการใช้สารเสพติด เช่น เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ บุหรี่ ยาบ้า จึงขอเสนอให้โรงเรียนจัดกิจกรรม “นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC)” เพื่อให้คำปรึกษาหรือแก้ปัญหาเบื้องต้น และเป็นการส่งเสริมให้เด็กเห็นคุณค่าในตนเอง นอกจากนี้ โรงเรียนสามารถร่วมมือกับหน่วยงานอื่น ๆ เช่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการร่วมกันแก้ปัญหายาเสพติดได้ รวมทั้งส่งเสริมการจัดอบรมให้กับผู้ปกครองเพื่อชี้แนะแนวทางการพูดคุยกับบุตรหลานที่กำลังเข้าสู่วัยรุ่น ตลอดจนสนับสนุนการตรวจสารเสพติดในโรงเรียนอย่างน้อยภาคเรียนละ 1 ครั้ง พร้อมทั้งดำเนินการบำบัดรักษาอย่างจริงจัง


4. การอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยและท้องถิ่น ควรให้ทุกโรงเรียนกำหนดกิจกรรมด้านวัฒนธรรมท้องถิ่นและชาติ ในช่วงกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ เช่น รณรงค์ให้แต่ละภูมิภาคแต่งกายด้วยชุดประจำถิ่น, ร่วมกันอนุรักษ์วัฒนธรรมประจำภาคตนเอง, ยกย่องภูมิปัญญาท้องถิ่น, สร้างเครือข่ายแลกเปลี่ยนและเผยแพร่กิจกรรมวัฒนธรรมท้องถิ่นและชาติในโรงเรียน เป็นต้น


5. การอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยสภานักเรียนขอมีส่วนร่วมในการดูแลและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ทั้งปัญหาขยะ การตัดไม้ทำลายป่า การใช้พลังงานสิ้นเปลือง โดยจะร่วมรณรงค์และสร้างจิตสำนึก ซึ่งจะเริ่มจากตนเองเพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีไปสู่ผู้อื่น ทั้งนี้ สภานักเรียนสนับสนุนให้มีการบังคับใช้กฎหมายกับผู้ที่ตัดไม้ทำลายป่าอย่างจริงจังด้วยภายหลังรับฟังข้อเสนอจากสภานักเรียนฯ ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล รมช.ศึกษาธิการ กล่าวว่า จากการที่ได้เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมโครงการสภานักเรียนระดับประเทศ ประจำปี 2560 เมื่อวันพุธที่ 11 มกราคม 2560 ที่เดอะไพน์ รีสอร์ท อ.สามโคก จ.ปทุมธานี ทำให้เห็นว่านักเรียนทุกคนที่มาอยู่ร่วมกัน มีความตั้งใจที่จะทำหน้าที่และปฏิบัติกิจกรรมของสภานักเรียนอย่างเต็มที่ ทำให้เกิดความคิดเชิงสร้างสรรค์ และได้มาเสนอแนะข้อคิดเห็นในครั้งนี้ ซึ่งจะเป็นอีกช่องทางหนึ่งที่นำไปสู่การพัฒนาการศึกษาไทย


สำหรับข้อเสนอต่าง ๆ ในครั้งนี้ ก็สอดคล้องกับสิ่งที่ผู้บริหารของกระทรวงศึกษาธิการกำลังดำเนินการ และผลจากการสะท้อนปัญหาหรือข้อเสนอแนะ ทำให้กระทรวงศึกษาธิการต้องเร่งดำเนินการให้เกิดโครงการต่าง ๆ เช่น การเรียนภาษาต่างประเทศให้เกิดความแตกฉาน มีพื้นฐานที่ดี และเป็นมืออาชีพทั้งการพูด การเขียน การอ่าน และการฟัง นอกจากนี้ หลายโรงเรียนจะทำการเพิ่มจำนวนชั่วโมงเรียนภาษาต่างประเทศด้วย เนื่องจากมองว่าเป็นทักษะสำคัญในการที่ประเทศไทยจะสามารถอยู่ท่ามกลางประชาคมสากลและประชาคมโลกต่อไปได้


ในส่วนของการมีขัติยะมานะ ความอุตสาหะ ความพากเพียรพยายาม ซึ่งเชื่อว่าความพยายามอยู่ที่ไหน ความสำเร็จอยู่ที่นั่น ขอให้ผู้บริหารสถานศึกษาและครูช่วยกันเป็นแบบอย่างที่ยั่งยืนให้กับลูกศิษย์ เป็นคุณพ่อคุณแม่ที่โรงเรียนให้กับลูกหลาน และความสำเร็จก็จะเกิดขึ้น ทุกคนน่าจะอยากเห็นภาพของสังคมที่มีความเป็นปึกแผ่น รู้รักสามัคคี ความมีระเบียบ ตั้งแต่ในระดับเยาวชน ซึ่งจะทำให้เกิดสิ่งดี ๆ ตามมา


สุดท้ายนี้ ขอให้การประชุมสภานักเรียนในปีนี้ ประสบผลสำเร็จดังที่ได้ตั้งวัตถุประสงค์ไว้ อีกทั้งขอให้ทุกคนดำรงมั่นด้วยขัติยะมานะ ดำรงคำสอนของในหลวงรัชกาลที่ 9 และขอให้หลักสูตรโครงการจบลงด้วยความเรียบร้อยบริบูรณ์
อรพรรณ ฤทธิ์มั่น, บัลลังก์ โรหิตเสถียร: สรุป/รายงาน
ยุทธพงศ์ เลือกกลั่นดี: ถ่ายภาพ
14/1/2560