ร่างประกาศประกวดราคา บำรุงรักษาอุปกรณ์ระบบเครือข่ายภายในกระทรวงศึกษาธิการ (Local Network)