ลงนามความร่วมมือห้องเรียนกีฬา

พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการห้องเรียนกีฬา เมื่อวันอังคารที่ 4 กรกฎาคม 2560 ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์ หม่อมหลวงปิ่น มาลากุล ชั้น 3 อาคารรัชมังคลาภิเษก กระทรวงศึกษาธิการ โดย พล.อ.สุทัศน์ กาญจนานนท์กุล ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นายบุญรักษ์ ยอดเพชร รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมในพิธีลงนามพล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ กล่าวแสดงความขอบคุณอธิการบดีสถาบันการพลศึกษา รองอธิการบดีสถาบันการพลศึกษาประจำวิทยาเขตชัยภูมิ เพชรบูรณ์ อุดรธานี ชุมพร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา และผู้อำนวยการโรงเรียนที่ได้รับการคัดเลือกเข้าโครงการห้องเรียนกีฬา ซึ่งเข้าร่วมพิธีลงนามความร่วมมือในครั้งนี้


จุดเริ่มต้นโครงการห้องเรียนกีฬา มีต้นแบบจากโครงการ “สานฝันการกีฬาสู่ระบบการศึกษาชายแดนใต้” ขยายไปสู่โครงการ “ห้องเรียนกีฬา” ใน 4 ภูมิภาค ที่สุโขทัย มหาสารคาม กระบี่ และสมุทรสาคร โดยทำการเปิดตัวลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างกระทรวงศึกษาธิการกับกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ครั้งแรก เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2559 ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้ปกครองและนักเรียนในพื้นที่เป็นอย่างมาก เพราะเห็นผลปรากฏของลูกหลานที่มีระเบียบวินัย ทักษะกีฬา และมีภาวะผู้นำมากขึ้นอย่างเห็นได้ชัด และที่สำคัญ กระทรวงศึกษาธิการได้รับความร่วมมืออันอย่างดียิ่งจากสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตที่เป็นที่ตั้งของโรงเรียน


โครงการห้องเรียนกีฬา มีแผนการเรียนให้นักเรียนเลือก คือ วิทยาศาสตร์ – กีฬา และศิลป์ – กีฬา ในปี 2559 เริ่มรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย และในปี 2560 เปิดรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1) นอกจากเรียนตามปกติแล้ว ยังมีกิจกรรมสร้างประสบการณ์ให้นักเรียนได้มีประสบการณ์ที่หลากหลาย เช่น โครงการคลินิกพิเศษ (สอนเสริมโดยอดีตนักกีฬาทีมชาติ) ฝึกซ้อมการแข่งขันชิงแชมป์ประเทศไทย (เก็บตัวและฝึกซ้อมที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) สานสัมพันธ์ห้องเรียนกีฬา (แข่งขันกีฬาระหว่างโรงเรียนในโครงการ) นักเรียนโครงการจะได้รับสวัสดิการต่าง ๆ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย เช่น ค่าอาหาร เสื้อผ้า ชุดกีฬา อุปกรณ์กีฬา การบริการศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬา รถรับส่งการไปเรียนระหว่างโรงเรียนและสถาบันการพลศึกษา และได้รับสิทธิ์เข้าศึกษาต่อสถาบันการพลศึกษาตามศักยภาพของนักเรียนในปีการศึกษา 2560 กระทรวงศึกษาธิการได้นำเสนอโครงการห้องเรียนกีฬา ต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบถึงความก้าวหน้าของโครงการ และ นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้อนุมัติให้เปิดโรงเรียนในโครงการห้องเรียนกีฬาเพิ่มเติม จำนวน 5 โรงเรียน 4 จังหวัด ได้แก่ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ, โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์, โรงเรียนอุดรพัฒนาการ และโรงเรียนราชินูทิศ 2 จังหวัดอุดรธานี, และโรงเรียนทุ่งตะโกวิทยา จังหวัดชุมพร โดยจะเริ่มเปิดรับนักเรียนตั้งแต่ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 เป็นต้นไป ซึ่งในขณะนี้มีกระแสการตอบรับจากผู้ปกครอง และผู้เกี่ยวข้องอื่นๆ เป็นอย่างดีจึงหวังว่าโรงเรียนที่ได้รับการคัดเลือกเข้าโครงการห้องเรียนกีฬาทั้ง 5 โรงเรียน จะปฏิบัติงานด้วยความเข้มแข็ง มุ่งมัน ตั้งใจ เพื่อให้นักเรียนโครงการห้องเรียนกีฬา มีความเป็นเลิศด้านกีฬาสู่สากลดังเจตนารมณ์ของโครงการ ขอขอบพระคุณสถาบันการพลศึกษา ที่ได้ให้ความอนุเคราะห์กระทรวงศึกษาธิการเป็นอย่างดีในทุก ๆ ด้านบัลลังก์ โรหิตเสถียร: สรุป/รายงาน
คณะทำงาน รมช.ศธ.: ถ่ายภาพ
4/7/2560