ลงพื้นที่ลดความเหลื่อมล้ำที่แม่ฮ่องสอน

รมช.ศธ.สุรเชษฐ์ฯ ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงาน
ลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา ที่แม่ฮ่องสอนอำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน – เมื่อวันเสาร์ที่ 8 ตุลาคม 2559 พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วย ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และคณะ ได้ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา เพื่อความเป็นธรรมในสังคม ตามโครงการ “พี่ช่วยน้อง” ที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2รมช.ศึกษาธิการ กล่าวว่า โครงการพี่ช่วยน้อง จัดขึ้นโดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ร่วมกับสมาคมผู้บริหารและครูโรงเรียนอนุบาลประจำจังหวัดแห่งประเทศไทย นำโดย ดร.สำเริง กุจิรพันธ์ นายกสมาคมฯ มีจุดมุ่งหมายเพื่อสนองต่อนโยบายลดความเหลื่อมล้ำของรัฐบาลและกระทรวงศึกษาธิการ โดยได้ร่วมกันบริจาคสิ่งของ เสื้อผ้า และทุนการศึกษา โดยรวบรวมชุดนักเรียนจำนวน 10,000 ชุด ทุนการศึกษาจำนวน 240,000 บาท เครื่องคอมพิวเตอร์จำนวน 20 ชุด รวมถึงเสื้อผ้า อุปกรณ์การเรียนต่าง ๆ จากโรงเรียนอนุบาลประจำจังหวัดทั่วประเทศจำนวน 82 โรงเรียน นำมามอบให้แก่นักเรียนที่ขาดโอกาสในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน


รัฐบาลมีความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะลดความเหลื่อมล้ำ สร้างความเป็นธรรมให้เกิดขึ้นในสังคมได้อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม ผู้ปฏิบัติงานทุกระดับจึงต้องตระหนักในความสำคัญ และถือเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบที่จะต้องร่วมกันปฏิบัติงานให้เกิดผลสำเร็จ โดยเฉพาะในด้านการศึกษาซึ่งเป็นรากฐานสำคัญในการพัฒนาผู้เรียนมีให้มีความรู้ ทักษะที่เป็นประโยชน์ และเติบโตขึ้นเป็นกำลังสำคัญแก่ครอบครัว สังคม ประเทศ ให้เจริญก้าวหน้า ทั้งนี้ รัฐบาลและกระทรวงศึกษาธิการได้กำหนดแผนยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาที่สอดคล้องเหมาะสมไว้แล้ว ขอให้ทุกฝ่ายทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน ร่วมมือกันสร้างสรรค์งานตามแผนให้เกิดประโยชน์และผลสำเร็จสูงสุด


จังหวัดแม่ฮ่องสอน แม้จะเป็นพื้นที่ห่างไกลและมีภูมิประเทศที่ยากลำบาก แต่หากบุคลากรทุกคนมีจิตใจที่มุ่งมั่น ก็จะเป็นพลังที่สามารถแก้ปัญหาต่าง ๆ ให้ดีขึ้นได้  โครงการพี่ช่วยน้องถือเป็นการแสดงพลังน้ำใจแก่เด็กนักเรียนที่ขาดโอกาส ซึ่งจะต้องได้รับการดูแลช่วยเหลืออย่างมีคุณภาพมากขึ้นโดยลำดับ พร้อมกันนี้ ได้ฝากความรัก ความปรารถนาดี ความระลึกถึง และความห่วงใยจากรัฐบาล ให้แก่บุคลากรที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ด้วยความมุ่งมั่น ตั้งใจ ทุ่มเท เสียสละ ให้ร่วมกันสร้างสรรค์สังคมและประเทศให้เจริญก้าวหน้าต่อไปโอกาสนี้ รมช.ศึกษาธิการ ได้เป็นประธานมอบอุปกรณ์การเรียน และทุนการศึกษา เพื่อเป็นประโยชน์แก่นักเรียนในพื้นที่ รวมทั้งพบปะและเป็นกำลังใจให้แก่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนบัลลังก์ โรหิตเสถียร : สรุป/รายงาน/กราฟิก
ขอบคุณข้อมูลและภาพถ่าย : คณะทำงาน รมช.ศธ.
9/10/2559