ลงพื้นที่สถานศึกษาในพื้นที่สูง

จังหวัดเชียงราย – พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการบูรณาการการจัดการศึกษาพื้นที่นาโต่ เมื่อวันจันทร์ที่ 18 มีนาคม 2562 ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนการท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ 4 รอบ 2 เมษายน 2546 พร้อมทั้งตรวจเยี่ยมการจัดการศึกษาโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านนาโต่ (วปรอ.344 อุปถัมภ์) และศูนย์การเรียนบ้านนาโต่ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงราย อำเภอแม่ฟ้าหลวง
  • พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการบูรณาการการจัดการศึกษาพื้นที่นาโต่ ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนการท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย เฉลิมพระเกียรติฯ


นายบุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กล่าวว่า สืบเนื่องจากพระราชกระแสรับสั่งของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณและทรงมีความห่วงใยในด้านการศึกษาของนักเรียนที่อยู่ในพื้นที่สูงและทุรกันดารห่างไกล โดยเฉพาะอย่างยิ่งนักเรียนที่ศึกษาอยู่ในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ในการเข้าถึงการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ มีความเสมอภาค สามารถจบการศึกษาตามหลักสูตร และได้รับการพัฒนาทั้งด้านทักษะชีวิต ทักษะอาชีพ มีงานทำ และมีรายได้ในบริบทพื้นถิ่นของตนเอง


สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.), สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.), สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) จึงได้ร่วมกับบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) และบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) น้อมรับพระราชกระแสรับสั่งและหารือแนวทางความร่วมมือในการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการ ตลอดจนสนับสนุนปัจจัยในทุก ๆ ด้าน อันจะส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนการท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย เฉลิมพระเกียรติฯ โดยมีแนวทางในการพัฒนานักเรียนให้มีทักษะด้านภาษาไทย สามารถอ่านออกเขียนได้ และมีความพร้อมในการเรียนรู้ด้านอื่น ๆ ตลอดจนพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ให้ได้มาตรฐานและเหมาะสมกับบริบทของพื้นที่ เชื่อมโยงความรู้และทักษะให้นักเรียนสามารถประกอบอาชีพตามความสนใจและตามความต้องการของชุมชนพื้นถิ่น ตลอดจนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของโรงเรียนให้มีความพร้อมในการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ


พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รมช.ศึกษาธิการ กล่าวว่า พิธีลงนามความร่วมมือในครั้งนี้ ถือเป็นการดำเนินงานที่มีความหมายอย่างสำคัญสำหรับความร่วมมือในรูปแบบการบูรณาการระหว่างกระทรวงศึกษาธิการ กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน สำนักงานตำรวจแห่งชาติ หน่วยงานภาคเอกชน และชุมชนในพื้นที่สูง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการทำงานในพื้นที่ห่างไกลและพื้นที่สูง ซึ่งมีความยากลำบากในการเดินทาง และต้องใช้ความอดทน อดกลั้น เสียสละ เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในพื้นที่ดังกล่าว โดยเฉพาะพื้นที่บ้านนาโต่ เป็นพื้นที่หนึ่งที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสถาบันพระมหากษัตริย์ไทย โดยมีพระบรมวงศานุวงศ์เสด็จพระราชดำเนินทรงเยี่ยมพื้นที่บ่อยครั้ง


จึงขอให้น้อมนำพระบรมราโชวาท ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร มาเป็นแนวทางการขับเคลื่อนการทำงาน อาทิ พระบรมราโชวาทตอนหนึ่งว่า “งานด้านการศึกษาเป็นงานสำคัญที่สุดอย่างหนึ่งของชาติ เพราะความเจริญและความเสื่อมของชาตินั้น ขึ้นอยู่กับการศึกษาของพลเมืองเป็นข้อใหญ่ ดังนั้น จึงต้องจัดการศึกษาให้เข้มแข็งยิ่งขึ้น” (ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตวิทยาลัยวิชาการศึกษา ประสานมิตร 12 ธันวาคม 2512) รวมทั้งพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ที่มุ่งสร้างพื้นฐานให้แก่ผู้เรียน 4 ด้าน ได้แก่ การสร้างทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง, การสร้างลักษณะพื้นฐานที่มั่นคง มีคุณธรรม, เรียนแล้วมีงานทำ มีอาชีพ และเป็นพลเมืองดี เพื่อใช้เป็นหลักในการทำงาน บูรณาการเชื่อมโยงการศึกษาทุกภาคส่วนเพื่อยกระดับการศึกษาและพัฒนาคนในพื้นที่ รวมทั้งนำสิ่งที่ได้รับการสนับสนุนไปพัฒนาพื้นที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อไป


  • ตรวจเยี่ยมโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านนาโต่ (วปรอ.344 อุปถัมภ์)


พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รมช.ศึกษาธิการ กล่าวว่า ผู้บริหารกระทรวงศึกษาธิการทุกคน มีความตั้งใจที่จะมาเยี่ยมโรงเรียนในพื้นที่ห่างไกล เพื่อให้การช่วยเหลือ ส่งเสริม และสนับสนุนในสิ่งที่โรงเรียนยังขาดแคลน แม้ว่าในปัจจุบันประชาชนในพื้นที่นี้จะได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้นกว่าในอดีต แต่ก็เชื่อว่า ยังมีสิ่งที่ต้องได้รับการส่งเสริมพัฒนาอย่างต่อเนื่อง อันจะส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในพื้นที่ด้วย


โดยเฉพาะสถานการณ์ปัจจุบัน ที่โรงเรียนมีนักเรียนเพิ่มมากขึ้น จำนวน 257 คน และมีหลากหลายชาติพันธุ์ ในขณะที่มีครูเพียง 11 คนเช่นเดิม การนำแนวทางการจัดการศึกษาด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (Distance Learning Television : DLTV) เข้ามาช่วยจัดการศึกษาได้อีกทางหนึ่ง ซึ่งเป็นระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมเป็นระบบที่มีคุณค่า และดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2538 ซึ่งได้มอบให้ สพฐ. สนับสนุนการจัดหาอุปกรณ์รับสัญญาณต่าง ๆ รวมถึงการอบรมครูปลายทาง เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบของ DLTV ด้วย


สิ่งสำคัญอีกประการ คือ การส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาไทย เพื่อให้นักเรียนอ่านออกเขียนภาษาไทยได้ โดยอาจนำแนวทางของศูนย์พัฒนาการจัดการเรียนการสอนภาษาไทย จังหวัดชายแดนภาคใต้ มาปรับใช้กับการใช้ภาษาไทยทั้ง 4 ทักษะ (ฟัง พูด อ่าน เขียน), การแจกลูกสะกดคำ, การเขียนเรียงความภาษาไทย เป็นต้น


 
  • ตรวจเยี่ยมศูนย์การเรียนบ้านนาโต่ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงราย


นายบัณฑิต สมจิตร ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงราย กล่าวว่า ศูนย์การเรียนบ้านนาโต่ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงราย มีเป้าหมายในการจัดการศึกษาเพื่อลดความเหลื่อมล้ำและขยายวิชาชีพด้านเกษตรให้กับคนในชุมชน เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีอาชีพ มีรายได้ มีความมั่นคง และเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาพื้นที่หลังจบการศึกษา ด้วยการจัดการเรียนการสอนบนฐานอาชีพ จำนวน 15 ฐาน ในรูปแบบ Project-based Learning เน้นความรู้เกี่ยวกับการผลิตพืชและสัตว์ และการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ Video Conference ร่วมกับวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงราย ในส่วนปัญหาและอุปสรรคของการจัดการเรียนการสอน มีในหลายส่วน อาทิ ระบบไฟฟ้าที่ไม่เสถียรส่งผลต่อระบบอินเทอร์เน็ตและการเรียนการสอนแบบ Video Conference ไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร, การขาดแคลนบุคลากรด้านวิชาเกษตร เป็นต้น


พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รมช.ศึกษาธิการ กล่าวแสดงความชื่นชมที่โรงเรียนมีความมุ่งมั่นในการจัดการศึกษา และแสดงความเห็นใจต่อสภาพปัญหาที่เกิดขึ้น จึงได้มอบให้ สอศ. ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับกระแสไฟฟ้าที่ไม่เสถียร พร้อมเร่งแก้ไขปัญหาการขาดแคลนครูด้านการเกษตร ทั้งสัตวศาสตร์ พืชศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ ให้มีบุคลากรที่เพียงพอต่อไปด้วย


นอกจากนี้ ได้มอบหมายให้องค์กรหลักดำเนินงานในส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การทำงานมีความต่อเนื่อง อาทิ มอบ สพฐ. และ สอศ. สรุปผลการลงพื้นที่ครั้งนี้ พร้อมแนวทางการส่งเสริมสนับสนุนการทำงาน และแนวทางการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นรูปธรรม, มอบสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ตั้งคณะทำงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาแบบบูรณาการในพื้นที่นาโต่ ประกอบด้วย ผู้แทนจากภาครัฐ ภาคเอกชน โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำชุมชน ตลอดจนผู้ที่เกี่ยวข้องในลักษณะของ บวร (บ้าน วัด โรงเรียน) เพื่อดำเนินงานให้ครอบคลุมการจัดการศึกษาทุกรูปแบบ ทุกระดับ ที่จะเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดเรียนในปีการศึกษา 2562 นี้

สำหรับภารกิจครั้งนี้ มีผู้บริหารที่ร่วมลงพื้นที่ อาทิ นายบุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, นายสุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา, นายศรีชัย พรประชาธรรม เลขาธิการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย, นายนพรัตน์ อู่ทอง ศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย, พ.ต.อ.รังสิมันต์ สงเคราะห์ธรรม ผู้กำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 32, ผศ.ดร.ศรชัย มุ่งไธสง อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย, นายมนต์ชัย ปาณธูป ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36, นายเมธา ปรางค์แสงวิไล รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงราย เขต 3, นายปริวิชญ์ ไชยประเสริฐ ประธานอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงราย, นายบุญทรง จิโนเป็ง ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัดเชียงราย, ผู้แทนบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน), ผู้แทนบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เป็นต้นWritten by อรพรรณ ฤทธิ์มั่น
Photo Credit ยุทธพงศ์ เลือกกลั่นดี
Rewriter นวรัตน์ รามสูต
Editor บัลลังก์ โรหิตเสถียร