ลงพื้นที่ ครม.สัญจร ที่นครราชสีมา

จังหวัดนครราชสีมา – เมื่อวันจันทร์ที่ 21 สิงหาคม 2560 ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วยว่าที่ ร.ต.ไชยวุฒิ วุฑฒิรักษ์ ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ,  นายการุณ สกุลประดิษฐ์ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (นายบุญรักษ์ ยอดเพชร, นางสุจิตรา พัฒนะภูมิ, นายณรงค์ แผ้วพลสง) ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสถานศึกษาในอำเภอสูงเนินและอำเภอเมืองนครราชสีมา ก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ (ครม.สัญจร) ที่จะมีขึ้นในวันที่ 22 สิงหาคม 2560 ณ จังหวัดนครราชสีมา● ขับเคลื่อน “ศาสตร์พระราชา” ที่โรงเรียนอนุบาลประชารัฐสามัคคี อำเภอสูงเนิน


เมื่อเวลา 09.30 น. ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล เดินทางไปเยี่ยมเยียนผู้บริหาร ครูอาจารย์ และลูกหลานนักเรียนโรงเรียนอนุบาลประชารัฐสามัคคี โดยมีผู้อำนวยการและผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4, นางศศิธร จ๋าพิมาย ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลประชารัฐสามัคคี, นายอำเภอสูงเนิน, ผู้บริหารสถานศึกษา ตลอดจนครู อาจารย์ และนักเรียน ให้การต้อนรับม.ล.ปนัดดา ดิศกุล กล่าวว่า หลักคิดเรื่องคุณธรรมกับสถาบันการศึกษาเป็นเรื่องที่แยกออกจากกันไม่ได้ อีกทั้งในปัจจุบันแนวนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงศึกษาธิการต้องการให้มีการขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณธรรมแบบเข้มข้นและจริงจัง


ดังนั้น ไม่มีอะไรที่จะดีไปกว่าการน้อมนำ “ศาสตร์พระราชา” ตามแนวทางพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช รัชกาลที่ 9 มาปรับใช้ เพื่อเป็นแบบอย่างที่มีความมั่นคงยั่งยืนทั้งในเรื่องของการศึกษา การดำรงสัมมาชีพ และดำรงชีวิตอยู่ในฐานะความเป็นประชาชนคนไทยอย่างมีคุณภาพ ศาสตร์พระราชากับแนวนโยบายการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรมจึงเป็นเรื่องเดียวกัน ซึ่งมีกรอบแนวคิดที่สำคัญ 5 ประการ คือ ความพอเพียง ความกตัญญู ความซื่อสัตย์ ความรับผิดชอบ และอุดมการณ์คุณธรรมจริยธรรม


อีกทั้งขอให้ทุกภาคส่วนทำงานร่วมกันยกการศึกษาเป็นวาระอันดับแรกในการพัฒนาประเทศ เนื่องจากการศึกษาเป็นเรื่องสำคัญอันดับหนึ่งของประเทศ และเราทุกคนคงไม่ต้องการเห็นสังคมที่มีแต่ความวุ่นวาย และไม่มีคุณธรรมจริยธรรม เราจึงต้องช่วยกันส่งเสริมให้เด็กมีความสามารถทางวิชาการและเติบโตในสิ่งแวดล้อมที่ดี มีคุณธรรมจริยธรรม เพื่อเป็นอนาคตของชาติต่อไป


นอกจากนี้ ขอให้คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.) ช่วยติดตามและประเมินผลสถานศึกษาทั้งจังหวัด ให้ครอบคลุมทั้งสถานศึกษาของรัฐและเอกชน รวมถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) เพื่อให้เกิดการบูรณาการ วิเคราะห์ และสรุปผลการดำเนินงาน จากนั้นรายงานให้เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตลอดจนปลัดกระทรวงศึกษาธิการทราบตามลำดับนางสาวปาณิสรา เปาวรางกูล รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลประชารัฐสามัคคี กล่าวถึงการดำเนินโครงการโรงเรียนคุณธรรมของโรงเรียนอนุบาลประชารัฐสามัคคีว่า เนื่องจากโรงเรียนอนุบาลประชารัฐสามัคคีเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา (ศูนย์สถานศึกษาพอเพียง มูลนิธิยุวสถิรคุณ) มาแต่เดิมแล้ว เมื่อได้รับนโยบายโครงการโรงเรียนคุณธรรมจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ก็ได้นำโครงการดังกล่าวมาต่อยอดสิ่งที่โรงเรียนได้ดำเนินการอยู่เพื่อให้เกิดความเชื่อมโยงสอดคล้อง โดยนำคุณธรรม จริยธรรม มาแก้ปัญหาเรื่องพฤติกรรมของนักเรียน ด้วยการให้ครูและนักเรียนแต่ละห้องจัดทำโครงการคุณธรรมร่วมกัน อาทิ โครงการมัคคุเทศก์น้อย และกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ต่าง ๆ ที่เป็นความร่วมมือระหว่างนักเรียน ครู ผู้ปกครอง ผู้บริหารสถานศึกษาและคนในชุมชน เป็นต้น● ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านบึงสาร (โรงเรียนประชารัฐ) อำเภอเมืองนครราชสีมา : โรงเรียนประชารัฐ


เมื่อเวลา 13.00 น. ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล ตรวจราชการและเยี่ยมเยียนผู้บริหาร ครูอาจารย์ และลูกหลานนักเรียน โรงเรียนบ้านบึงสาร โดยมีผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 1, นายหาญยุทธ สุรปัญญาเดชากุล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบึงสาร, ผู้บริหารฝ่ายปกครอง, ผู้บริหารสถานศึกษา, ผู้แทนภาคเอกชนและภาคประชาสังคม ตลอดจนครู อาจารย์ และนักเรียน ให้การต้อนรับม.ล.ปนัดดา ดิศกุล กล่าวว่า การพัฒนาการศึกษาต้องร่วมมือร่วมใจกันทุกภาคส่วน ในการดูแลการศึกษาของเด็กตั้งแต่ระดับปฐมวัยจนถึงขั้นประกอบสัมมาชีพได้ โดยมุ่งเน้นที่การให้ความรู้เด็ก การทำให้เด็กสนุกกับการเรียน และมีความขวนขวายในศึกษา ซึ่งสถานศึกษาในทุกสังกัดและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกคนต้องช่วยกันสร้างความสำนึกในการเป็นข้าราชการโดยเฉพาะอย่างยิ่งอาชีพครูที่จะต้องมีความเมตตายิ่งกรุณายิ่ง


สำหรับความร่วมมือในรูปแบบประชารัฐซึ่งภาคเอกชนและภาคประชาสังคมเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการเรียนการสอน อาทิ การวางระบบ IT ซึ่งจะเห็นได้ว่าผลการดำเนินงานที่ผ่านมาผู้บริหารสถานศึกษาที่เข้าร่วมโครงการโรงเรียนประชารัฐได้ฝึกหัดบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญในด้านนี้ เพื่อส่งเสริมให้มีการจัดการเรียนการสอนแบบ e-Learning ตลอดจนสนับสนุนให้เกิดการประสานงานระหว่างท้องถิ่น ภูมิภาค และส่วนกลาง โดยสรุปแล้วการดำเนินกิจกรรมตามโครงการโรงเรียนประชารัฐของโรงเรียนบ้านบึงสารดำเนินมาได้ด้วยดี มีผลการดำเนินงานที่ตอบโจทย์และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการอย่างแท้จริง
อนึ่ง โรงเรียนบ้านบึงสารเป็นหนึ่งในโรงเรียนประชารัฐที่มีแนวทางการจัดการศึกษาเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา พัฒนาความมีส่วนร่วมตามหลักสากล เน้นการเรียนการสอนให้นักเรียนเป็นศูนย์กลาง ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม และพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ รวมทั้งส่งเสริมให้นักเรียนคิดต่อยอดเพื่อสร้างอาชีพได้ และสนับสนุนการทำงานร่วมกันระหว่างนักเรียน ครู สถานศึกษา ผู้ปกครอง และชุมชน โดยได้รับการสนับสนุนจากภาคเอกชน อาทิ การสนับสนุนชุดอุปกรณ์มัลติมีเดีย จำนวน 21 ห้องเรียน จากบริษัททรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด มหาชน และงบประมาณสนับสนุนจำนวน 200,000 บาท จากบริษัท CPF เพื่อจัดกิจกรรมต่าง ๆ โดยมี School Partners ดูแลอย่างใกล้ชิดขับเคลื่อน “ศาสตร์พระราชา”ที่โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย อำเภอเมืองนครราชสีมา


เมื่อเวลา 15.00 น. ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล ตรวจราชการและเยี่ยมเยียนผู้บริหาร ครู อาจารย์ และลูกหลานนักเรียนโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย พร้อมทั้งบรรยายพิเศษ ‘เดินตามรอยเท้าพ่อ สืบสานพระราชปณิธานโรงเรียนคุณธรรม’ โดยมีผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31, นายบุญเลิศ พ่วงเพ็ชร ผู้อำนวยการโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย, ผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา/มัธยมศึกษา, ผู้บริหารสถานศึกษา, ครู, อาจารย์ และนักเรียน ให้การต้อนรับและรับฟังการบรรยาย
ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล กล่าวว่า เมื่อปี พ.ศ. 2557 ได้มีโอกาสเดินทางมาเยี่ยมเยียนผู้บริหาร ครู อาจารย์ และลูกหลานนักเรียนที่โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัยแห่งนี้ ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาก็ได้ติดตามผลการดำเนินงานของโรงเรียนมาโดยตลอด ซึ่งพบว่ามีเด็กนักเรียนที่จบการศึกษาจากโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย สอบบรรจุเข้ารับราชการได้อย่างต่อเนื่อง


สำหรับการเดินทางมาโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัยในครั้งนี้ เพื่อขอความร่วมมือให้ทุกท่านน้อมนำ “ศาสตร์พระราชา” มาประยุกต์ใช้ ทั้งในเรื่องของหลัก “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” และหลักการ “รู้-รัก-สามัคคี” ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะนำไปสู่โครงการโรงเรียนคุณธรรมที่มีกรอบแนวคิดสำคัญ 5 ประการ ได้แก่ ความพอเพียง ความกตัญญู ความซื่อสัตย์ ความรับผิดชอบ และอุดมการณ์คุณธรรมจริยธรรม นอกจากนี้ ขอให้ทุกคนยึดหลักธรรมาภิบาลในการดำรงชีวิต มีคุณธรรมนำความรู้ และใช้ Social Media อย่างสร้างสรรค์ ไม่สร้างความแตกแยก เพราะเชื่อว่าลูกหลานราชสีมาวิทยาลัยจะไม่กระทำในสิ่งที่ไม่ควรกระทำอยู่แล้วนายกิตติมศักดิ์ ประกอบผล นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในฐานะประธานสภานักเรียน กล่าวว่า รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้มารับฟังการบรรยายพิเศษในครั้งนี้ โดยเป็นการบรรยายเกี่ยวกับหลักปรัชญาและแนวคิดต่าง ๆ ของในหลวงรัชกาลที่ 9 ที่พวกเราชาวราชสีมาวิทยาลัยสามารถน้อมนำไปสู่การปฏิบัติได้ ซึ่งในฐานะประธานสภานักเรียนจะนำความรู้ที่ได้รับฟังในครั้งนี้มาปรับใช้ในชีวิตประจำวัน และนำมาพัฒนาตนเอง พร้อมทั้งต่อยอดไปสู่การพัฒนาสังคม โดยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการต่อยอดในการพัฒนาสังคมในครั้งนี้จะนำพาความสุขมาสู่เยาวชนไทยและคนไทยทุกคนได้ไม่มากก็น้อยอรพรรณ ฤทธิ์มั่น, บัลลังก์ โรหิตเสถียร: สรุป/รายงาน
อรพรรณ ฤทธิ์มั่น: ถ่ายภาพ
21/8/2560