ลงพื้นที่ ครม.สัญจร

เมื่อวันจันทร์ที่ 21 สิงหาคม 2560 นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ลงพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา เพื่อติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและกระทรวงศึกษาธิการ ก่อนจะเข้าร่วมการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ในวันอังคารที่ 22 สิงหาคม 2560 ณ ห้องสุรนารี อาคารสุรสัมมนาคาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี• เยี่ยม “ศูนย์ดิจิทัลชุมชน” ที่ กศน.อำเภอปากช่อง


เวลา 10.00 น. นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมการดำเนินงานโครงการ “ศูนย์ดิจิทัลชุมชน” ของสำนักงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนครราชสีมา ที่ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อำเภอปากช่องนพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ กล่าวว่า ได้เดินทางมาเยี่ยมเยียนและติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานตามนโยบายด้านการศึกษาของรัฐบาลและกระทรวงศึกษาธิการ รวมทั้งต้องการมาดูให้เห็นว่ามีการนำนโยบายลงสู่การปฏิบัติในพื้นที่มากน้อยเพียงใด เข้าถึงชาวบ้านหรือไม่ และทำให้เกิดอะไรขึ้นในชุมชน


ซึ่งต้องขอชื่นชมสำนักงาน กศน. ที่สามารถดำเนินงานเป็นที่น่าพึงพอใจ สร้างความรู้ความเข้าใจ ให้ความรู้ และจัดการอบรมแก่ประชาชนจำนวน 96 หลักสูตร ผ่านศูนย์ดิจิทัลชุมชนในจังหวัดนครราชสีมาทั้ง 289 แห่ง ซึ่งล้วนเป็นหลักสูตรที่สอดคล้องกับความต้องการ และต่อยอดอาชีพของคนในชุมชนอย่างเป็นรูปธรรม อาทิ การสร้างแฟนเพจ การสร้างสื่อประชาสัมพันธ์อาชีพด้วยสมาร์ทโฟน การถ่ายภาพบนสมาร์ทโฟนเพื่อธุรกิจ การใช้งานอินเทอร์เน็ตอย่างปลอดภัย เป็นต้น


ทั้งนี้ ได้มอบแนวทางการดำเนินงานตามนโยบายของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ที่ต้องการให้ทุกโครงการเกิดประโยชน์กับชาวบ้านมากที่สุด ดังนี้
  • คำนึงถึงประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับเสมอ แม้ว่าคนไทยจะเก่งและมีความสามารถในการผลิตคิดค้นนวัตกรรมงานวิจัยต่าง ๆ แต่อย่าลืมว่าสิ่งที่เราคิด สิ่งที่รัฐทำ ชาวบ้านต้องได้ประโยชน์ด้วย ไม่ใช่ทำแล้วเก็บไว้บนหิ้ง ก็เท่ากับไม่เกิดประโยชน์ใด ๆ ดังนั้นนายกรัฐมนตรีจึงย้ำเสมอว่า ทำอะไรก็ให้คิดถึงชาวบ้านชุมชนตลอดเวลา  • การไปสู่ Thailand 4.0 เป็นเป้าหมายที่รัฐบาลกำหนดไว้ เพื่อให้เราเท่าทันต่อความเปลี่ยนแปลงของโลก ซึ่งขณะนี้ถือว่าเราอยู่ในยุค 3.0 แล้ว แต่การจะไปสู่ 4.0 คือเป็นเรื่องของหุ่นยนต์ ระบบอัตโนมัติ ไปจนถึง Internet of Things (IoT) ที่สามารถควบคุมเครื่องมือและแรงงานด้วยระบบคอมพิวเตอร์ และสามารถเชื่อมโยงตัวเราด้วยอินเทอร์เน็ต เช่น เปิดไฟจากนอกบ้านโดยส่งสัญญาณผ่าน WIFI หุ่นยนต์สมองกลคุมการทำงานในโรงงาน เป็นต้น อย่างไรก็ตาม ต้องยอมรับว่าประเทศเรายังมีทั้ง 1.0 2.0 และ 3.0 เช่นเดียวกับอีกหลาย ๆ ประเทศทั่วโลกที่ไม่สามารถไปถึงยุค 4.0 ได้ทั้งหมด ดังนั้น จึงเชื่อว่าการดำเนินงานก็ต้องเป็นไปตามความเป็นจริง การที่เราจะก้าวกระโดดไปสู่ 4.0 ทั้งที่พื้นฐานยังไม่ดี จึงเป็นเรื่องที่เป็นไปได้ยาก  • ทุกภาคส่วนต้องเรียนรู้ไปพร้อมกัน ขณะนี้สำนักงาน กศน. อบรมให้ความรู้การใช้เทคโนโลยีแก่ประชาชน ทำให้สามารถใช้โทรศัพท์มือถือ ใช้คอมพิวเตอร์ และแอพพลิเคชันต่าง ๆ เพื่อการค้าขาย หากจะให้มีความท้าทายเพิ่มขึ้น ต้องมุ่งเน้นหลักการตลาดออนไลน์มากขึ้น โดยข้าราชการ ประชาชน ต้องเรียนรู้ไปพร้อมกัน เพราะรัฐต้องพึ่งชาวบ้านเพราะชาวบ้านค้าขายเก่งกว่า ส่วนชาวบ้านก็ต้องพึ่งการอบรมพื้นฐานทางเทคโนโลยีผ่านศูนย์ดิจิทัลชุมชน ถือเป็นโครงการที่มีประโยชน์กับทุกฝ่าย  • ความต้องการอบรมหลักสูตรต่าง ๆ  ให้เป็นไปตามความต้องการของชุมชนเป็นหลัก ใครมีจุดเด่นและมีของดีอะไร ก็พัฒนาไปตามนั้น รัฐมีหน้าที่ให้ความรู้เรื่องการตลาด กฎหมาย ตลอดจนส่งเสริมสนับสนุนความต้องการพื้นฐานต่าง ๆ แต่จะไม่สั่งให้ทำตามอย่างในอดีตอีกแล้ว  • มอบให้สำนักงาน กศน. จัดระบบเชื่อมโยงระบบดิจิทัลชุมชนกับหน่วยงานที่ให้การศึกษาในพื้นที่ ตลอดจนพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน ที่ทำให้ชาวบ้านเรียนรู้ได้ แม้จะอยู่นอกเวลาราชการด้วย พร้อมทั้งพัฒนาศูนย์ดิจิทัลชุมชนทุกแห่งทั้งจังหวัด ให้มีคุณภาพใกล้เคียงกัน• พบปะและมอบนโยบาย กศจ.นครราชสีมา ที่โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา


เวลา 13.15 น. นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ เดินทางต่อไปยังสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา (ศธจ.นครราชสีมา) เพื่อมอบนโยบายการปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาค แก่คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.) คณะอนุกรรมการ ตลอดจนบุคลากร และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ ณ ห้องประชุมอาเวมารีอา อาคารสิรินธร โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา อ.เมืองนครราชสีมานพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ กล่าวว่า จังหวัดนครราชสีมาถือเป็นจังหวัดที่มีความโดดเด่นแตกต่างจากจังหวัดใหญ่ ๆ ในภูมิภาคเดียวกัน โดยเฉพาะในเรื่องของการศึกษาที่เป็นศูนย์รวมทุกระดับ ทั้งการศึกษาขั้นพื้นฐาน การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย การอาชีวศึกษา และการอุดมศึกษา ตลอดจนการศึกษาเอกชน ซึ่งมีผลการจัดการศึกษาอยู่ในระดับแนวหน้าของประเทศ


ขอฝากคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด ให้ช่วยยกระดับการศึกษาของจังหวัดให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี ใน 6 ด้าน คือ 1) ความมั่นคง 2) การสร้างความสามารถในการแข่งขัน 3) การลงทุนในทรัพยากรมนุษย์ 4) การสร้างโอกาสความเสมอภาคและการลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม 5) การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 6) การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ โดยเน้นเป้าหมายสำคัญ 3 ส่วน คือ การสร้างโอกาส ลดความเหลื่อมล้ำ และมีคุณภาพ โดยพิจารณาให้สอดคล้องกับบริบทและความต้องการของพื้นที่เป็นหลัก เพราะยุคนี้จะไม่สั่งหรือมีนโยบายลงมาจากส่วนกลาง แต่จะเน้นการทำงานแบบ Bottom Up ท่านทั้งหลายก็เช่นเดียวกัน ต้องรับฟังประชาชน ชาวบ้าน ชุมชน ตลอดจนหน่วยงานในพื้นที่เป็นหลัก พร้อมกับให้ความสำคัญกับการประชุมเพื่อพัฒนางานตามแผนการศึกษาของจังหวัดมากกว่าเรื่องอื่น ๆ ด้วย ในส่วนของตัวชี้วัด นายกรัฐมนตรีได้มีดำริให้กำหนดชี้วัดที่มีความชัดเจน และครบคลุมทั้งด้านผลผลิต ด้านผลลัพธ์ และด้านผลกระทบในสัดส่วนที่เหมาะสม ไม่เอนเอียงไปด้านใดด้านหนึ่งขอขอบคุณโรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา ซึ่งอนุเคราะห์ให้ใช้สถานที่เป็นสำนักงานชั่วคราวของ ศธจ.นครราชสีมา ทั้งยังจัดการศึกษาและอบรมสั่งสอนเด็กและเยาวชนอย่างดีมีคุณภาพ ถือเป็นโรงเรียนตัวอย่างที่จะช่วยสร้างแรงบันดาลใจแก่ผู้บริหารโรงเรียนอื่น ๆ เกี่ยวกับการจัดการศึกษาและการบริหารจัดการระดับดีเลิศอีกแห่งหนึ่ง รวมทั้งโรงเรียนปลูกปัญญา ที่ได้ไปตรวจเยี่ยม ซึ่งมีจุดเด่นด้านการจัดการเรียนการสอนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง : Robot 4.0นวรัตน์ รามสูต, บัลลังก์ โรหิตเสถียร: สรุป/รายงาน
อิทธิพล รุ่งก่อน: ถ่ายภาพ
21/8/2560