ลงพื้นที่ รร.ร่วมพัฒนา

ศาสตราจารย์คลินิก นพ.อุดม คชินทร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ​ พร้อมด้วย รศ.นพ.ปรีชา สุนทรานันท์ ผู้ช่วย​เลขานุการ​รัฐมนตรีว่าการ​กระทรวง​ศึกษาธิการ ลงพื้นที่ติดตามการดำเนิน​โครงการโรงเรียนร่วมพัฒนา ​(Partnership School)​ ที่โรงเรียนมิตรมวลชนเชียงใหม่ และโรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ ก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันจันทร์ที่ 14 มกราคม​ 2562 โดยมีผู้บริหารกระทรวงศึกษาธิการ ผู้บริหารระดับจังหวัด ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู ผู้ปกครอง นักเรียน และผู้นำชุมชน เข้าร่วม

ศาสตราจารย์คลินิก นพ.อุดม คชินทร กล่าวว่า โครงการโรงเรียนร่วมพัฒนา เป็นนโยบายของรัฐบาล ซึ่งมอบหมายให้กระทรวงศึกษาธิการขับเคลื่อนเพื่อพัฒนายกระดับผลสัมฤทธิ์และคุณภาพทางการศึกษา เพื่อเตรียมวิชาชีพและเตรียมอนาคตให้กับเด็กทั้งประเทศ ให้มีทักษะสมรรถนะ เป็นคนไทยที่ทันสมัย ทันโลก และเทคโนโลยี รวมทั้งเป็นที่พึ่งให้กับชุมชนได้

กระทรวงศึกษาธิการเปิดโอกาส ให้ภาคเอกชนเข้ามาร่วมจัดการศึกษา ร่วมออกแบบหลักสูตร และร่วมบริหารโรงเรียน อย่างจริงจัง ซึ่งคำว่า “ร่วมพัฒนา” หมายความว่า ผู้มีส่วนร่วมทุกภาคส่วนจะต้องร่วมมือกัน เข้ามาจัดการศึกษาและพัฒนาโรงเรียน รวมถึงมหาวิทยาลัยด้วยที่ต้องเข้ามาเป็นพี่เลี้ยงให้กับโรงเรียนในพื้นที่ที่ตนเองรับผิดชอบ นอกจากนี้ โรงเรียนต้องเป็นศูนย์การเรียนรู้ตลอดชีวิตของคนทุกช่วงวัยด้วย ซึ่งครูจะเป็นผู้มีบทบาทสำคัญ ในการสนับสนุนให้เด็กรู้ตัวตนและความต้องการของตนเอง พร้อมกระตุ้นประชาชนให้เกิดการใฝ่รู้ตลอดชีวิต พร้อมที่จะเรียนรู้ความรู้ใหม่ ๆ และพัฒนาตนเองอยู่เสมอ

เป้าหมายของการดำเนินโครงการโรงเรียนร่วมพัฒนา เพื่อให้มีโรงเรียนคุณภาพดีในทุกเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ เทียบเท่าโรงเรียนประจำจังหวัดหรือโรงเรียนชั้นนำในกรุงเทพมหานคร เพื่อตอบโจทย์ยุทธศาสตร์ชาติในการลดความเลื่อมล้ำทางการศึกษา ด้วยความร่วมมือจากผู้มีส่วนร่วมทุกภาคส่วนในพื้นที่ ร่วมจัดการศึกษา ร่วมพัฒนาโรงเรียน โดยแต่ละแห่งจะมีภาคเอกชนผู้ให้การสนับสนุนและเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนโครงการ

ยืนยันว่า การนำภาคเอกชนมาช่วยสนับสนุนการดำเนินงานของโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการโรงเรียนร่วมพัฒนา เพื่อต้องการแนวคิดการทำงานของภาคเอกชน ทั้งในเรื่องของความคล่องตัว คำนึงถึงประสิทธิภาพประสิทธิผล และผลสัมฤทธิ์เป็นสำคัญ พร้อมให้อิสระในการจัดการศึกษา 3 ประการ คือ อิสระในการออกแบบหลักสูตร อิสระในการจัดการเรียนการสอน และอิสระในการบริหารจัดการ ในการร่วมทำงานกับโรงเรียน และทุกภาคส่วนในพื้นที่ โดยเฉพาะชุมชน ผู้นำชุมชน ตลอดจนปราชญ์ชาวบ้าน ที่จะเข้ามาร่วมจัดการเรียนรู้จากองค์ความรู้ ความเชี่ยวชาญและความถนัด รวมกับการเรียนรู้สมัยใหม่ในศตวรรษที่ 21 ด้วยกระบวนการเรียนการสอนอาชีพและจุดแข็งในแต่ละพื้นที่ ก็จะทำให้เกิดความสำเร็จขึ้นได้ เพราะแต่ละชุมชนมีต้นทุนอยู่แล้ว

โดยเฉพาะโรงเรียนมิตรมวลชนเชียงใหม่ ซึ่งต้องขอชื่นชมการนำเสนอผลงานและผลผลิตของโรงเรียน ที่สามารถพัฒนาให้นักเรียนกลุ่มชาติพันธุ์สื่อสารภาษาไทยได้ดี และมีทักษะการเรียนรู้เพื่อการมีงานทำ รวมทั้งยังได้รับเลือกให้เป็นโรงเรียนต้นแบบทรูปลูกปัญญา ที่มีความพร้อมในการยกระดับการศึกษาโดยการมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายในพื้นที่ โดยเฉพาะพ่อแม่ผู้ปกครอง ที่มีองค์ความรู้และภูมิปัญญา ที่ครูไม่สามารถสอนได้ มาร่วมสอนและสร้างการเรียนรู้ เพื่อแก้ไขปัญหาและพัฒนาตามบริบทของชุมชนเอง

ในส่วนของโรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ ซึ่งเป็นโรงเรียนการศึกษาพิเศษเฉพาะทางความพิการ ทำหน้าที่ดูแลผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส ถือเป็นเรื่องใหญ่และมีความสำคัญในการพัฒนาประเทศ ให้ทัดเทียมนานาชาติ และมีความรู้สึกยินดีที่เครือข่ายและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์กรอิสระ ให้ความสำคัญกับการจัดการศึกษาเรียนรู้ สำหรับผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าเรื่องอื่น ๆ ซึ่งพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร (ในหลวงรัชกาลที่ 9) และสมเด็จย่า ให้ความสำคัญกับการจัดการศึกษาสำหรับผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสเป็นอย่างมาก

ขอแสดงความชื่นชม ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทุกคนอีกครั้ง ที่เล็งเห็นถึงความสำคัญของการฝึกฝนและพัฒนาทักษะต่าง ๆ แก่นักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายและสติปัญญา ซึ่งเห็นได้ชัดว่า สามารถช่วยให้เด็กมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นโดยลำดับ จึงขอเป็นกำลังใจในการทำงานกับเด็กเหล่านี้ ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ดำรงชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข มีอาชีพและรายได้ดูแลตนเองได้ในอนาคต ขอให้ครูและผู้บริหารสถานศึกษา ตลอดจนครูพี่เลี้ยง มีความมุ่งมั่นตั้งใจ อดทน พยายามดูแลและพัฒนาเด็ก ๆ อย่างจริงจังและต่อเนื่อง เพราะพวกเราคือกำลังใจสำคัญและเป็นแรงผลักดันให้เด็ก ๆ ไม่หยุดที่จะก้าวไปข้างหน้า ทั้งนี้ขอขอบคุณทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง และภาคีเครือข่ายทั้งในประเทศและต่างประเทศ ที่ให้การสนับสนุนด้วยดีเสมอมา

  • โรงเรียนมิตรมวลชนเชียงใหม่ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ โดยมีบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ให้การสนับสนุน​

นายเทวินส์ สร้อยเพชร รองผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 กล่าวรายงานว่า โรงเรียนมิตรมวลชนเชียงใหม่ ก่อตั้งขึ้นโดยกองทุนมิตรมวลชนเชียงใหม่ เมื่อปี 2523 โดยในระยะแรกมีครูอาสาสมัครของโครงการหลวงพัฒนาที่ดินห้วยลึก เป็นครูผู้สอน ต่อมาในปี 2528 ได้ยกฐานะเป็นโรงเรียนเอกเทศ และมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องมาโดยลำดับ ในปัจจุบัน โรงเรียนเปิดสอนตั้งแต่ระดับอนุบาล 2 – มัธยมศึกษาปีที่ 3 มีนักเรียนรวม 459 คน ซึ่งเป็นนักเรียนกลุ่มชาติพันธุ์ทั้งหมดจาก 5 ชนเผ่า (ม้ง ล่าหู่ ลีซอ คนพื้นเมือง กระเหรี่ยง) มีครูและบุคลากรทางการศึกษารวม 25 คน โดยมีนายสำราญ ปัญญา เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน

สำหรับผลการดำเนินงานที่สร้างความภาคภูมิใจมีหลายส่วน อาทิ โรงเรียนต้นแบบการจัดการศึกษาเรียนรวม, โรงเรียนต้นแบบการจัดกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน, โรงเรียนต้นแบบการจัดการเรียนรู้การสหกรณ์, โรงเรียนต้นแบบการจัดการเรียนร่วมดีเด่น, เข้าร่วมโครงการส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาระบบทางไกลในถิ่นทุรกันดาร โดยผ่านระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง ตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เป็นต้น

  • โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ ซึ่งเตรียมจะเข้าร่วมโครงการฯ ในระยะที่ 2

นางพวงทอง ศรีวิลัย ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ กล่าวรายงานว่า โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ ได้รับการประกาศจัดตั้งเมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2544 ภายใต้โครงการใต้ร่มพระบารมี สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณแห่งองค์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ในศุภมงคลวาระเสด็จพระราชสมภพครบ 100 พรรษา

ในปัจจุบัน โรงเรียนตั้งอยู่เลขที่ 50 ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ เป็นโรงเรียนการศึกษาพิเศษเฉพาะทางความพิการ สังกัด สพฐ. ให้บริการนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกาย การเคลื่อนไหว สุขภาพ โดยจัดการเรียนการสอนแบบสหศึกษา ตั้งแต่ระดับอนุบาลศึกษา-มัธยมศึกษาปีที่ 6 และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาเกษตรกรรมและคอมพิวเตอร์ธุรกิจ โดยเรียนร่วมสายสามัญและสายอาชีพ ทั้งแบบประจำและไปกลับ รวมจำนวน 306 คน และมีผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา เจ้าหน้าที่ รวม 127 คน

ในโอกาสนี้ รมช.ศึกษาธิการและคณะ ได้เยี่ยมชมกิจกรรมการเรียนการสอนและเรียนรู้ของโรงเรียน อาทิ ห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติ คลินิกทันตกรรมในโรงเรียน “ฟันสวย ยิ้มใส” ธนาคารโรงเรียน การสาธิตการสอน ห้องธาราบำบัด คลินิกรถเข็น หอพัก การสาธิตการฝึกทักษะการดำรงชีวิตและงานอาชีพ ได้แก่ คัวหย้องล้านนา กิจกรรมไทยประยุกต์ ปิดทองลายคำล้านนา เครื่องศิราภรณ์ สวนถาดแบบแห้ง จัดดอกไม้สด เบเกอรี่ เย็บปักถักร้อย เป็นต้น นอกจากนี้ ยังได้เยี่ยมชมนิทรรศการของสถานศึกษาเครือข่าย อาทิ งานประดิษฐ์ โรงเรียนกาวิละอนุกูล จ.เชียงใหม่, การทำโรงเรือนควบคุมอุณหภูมิอัตโนมัติ โดยใช้ Coding การเรียนรู้เพื่อการมีงานทำ และโรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร จ.เชียงใหม่ เป็นต้น

Written by อิทธิพล รุ่งก่อน, นวรัตน์ รามสูต
Photo Credit อิทธิพล รุ่งก่อน
Rewriter นวรัตน์ รามสูต
Editor