ลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา

ติดตามผลการดำเนินงานลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา ที่เพชรบูรณ์

 


จังหวัดเพชรบูรณ์ – พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการในกระทรวงศึกษาธิการ ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันพุธที่ 10 กุมภาพันธ์ 2559 ที่โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 57 สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

รมช.ศึกษาธิการ กล่าวว่า จากการที่กระทรวงศึกษาธิการได้วางแผนยุทธศาสตร์การลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา ของกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมทั้งแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ เพื่อทำหน้าที่วางแผนดำเนินการและรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายด้านการลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา และแต่งตั้งคณะอนุกรรมการขับเคลื่อน 10 ชุดลงไปในระดับพื้นที่ เพื่อร่วมดำเนินการภายใต้ 4 กลยุทธ์ คือ 1) ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ เสมอภาค และยุติธรรม 2) พัฒนาคุณภาพผู้เรียนทุกระดับ ทุกกลุ่ม และทุกประเภท 3) พัฒนาระบบการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 4) พัฒนาระบบการสนับสนุนการจัดการศึกษา และ 3 มาตรการ คือ ประกันโอกาส ประกันคุณภาพ และประกันประสิทธิภาพ นั้น

การลงพื้นที่ครั้งนี้ เพื่อต้องการติดตามผลการดำเนินงานในสถานที่และสภาพจริงเพื่อความเป็นธรรมในสังคม ตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งมีผลการดำเนินงานลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา ในระยะที่ 2 ระหว่างวันที่ 24 ตุลาคม 2558 – 23 มกราคม 2559 ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการอย่างเป็นรูปธรรมในหลายด้าน ดังนี้

– มาตรการประกันโอกาส มาตรการประกันคุณภาพ และมาตรการประกันสิทธิภาพ ไม่ว่าจะเป็นการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งได้จัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายให้แก่โรงเรียนต่างๆ รวม 3 หมื่นกว่าโรงเรียน ทั้งค่าจัดการเรียนการสอน ค่าอุปกรณ์การเรียน ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ค่าหนังสือเรียน ตลอดจนค่าเสื้อผ้า ทำให้นักเรียนได้รับประโยชน์รวม 7,24,166 คน จำแนกเป็นรายสังกัดได้ 3 ส่วน คือ
1) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จำนวน 30,638 โรงเรียน นักเรียน 4,912,678 คน
2) สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) จำนวน 428 โรงเรียน นักเรียน 422,117 คน
3) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน (สช.) จำนวน 773 โรงเรียน นักเรียน 2,264,891 คน

– โครงการติวเตอร์ โดยสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) ได้ดำเนินโครงการติวเตอร์เพื่อติวเข้มระยะสั้นและแนะแนวการศึกษาต่อให้กับนักเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6

– การรับรองความรู้ตามมาตรฐานวิชาชีพครู ซึ่งสำนักงานเลขาธิการคุรุสภาได้ดำเนินการรับรองความรู้ตามมาตรฐานวิชาชีพครู รวมทั้งรับรองความรู้ในการเข้าสู่วิชาชีพด้วย

– การให้ทุนการศึกษา โดยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ได้ดำเนินโครงการทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี

รมช.ศึกษาธิการ กล่าวอีกว่าทุกส่วนราชการในกระทรวงศึกษาธิการ ได้ดำเนินโครงการต่างๆ เพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาได้เป็นอย่างดี ทั้งโครงการลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้, การยกระดับคุณภาพการศูนย์ซ่อมสร่างเพื่อชุมชน (Fix It Center), โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน “หนึ่งคน หนึ่งอาชีพ”, โครงการ ”อาชีวะเอกชน สร้างคน สร้างชาติ” ควบคู่ไปกับการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อดำเนินการตามนโยบายลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาให้ผู้เรียนในทุกกลุ่มทุกพื้นที่ สามารถเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพในรูปแบบที่เหมาะสม เพื่อผู้เรียนทุกคนได้รับการศึกษาอย่างมีคุณภาพ ได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างเท่าเทียมกับเด็กปกติ ทั้งนี้จากการดำเนินการตามนโยบายส่งผลให้นักเรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษและด้อยโอกาส มีโอกาสทางการศึกษาและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น สามารถดำรงชีวิตได้อย่างมีความสุขต่อไป

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 57 จังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นโรงเรียนประเภทอยู่ประจำกินนอนแบบสหศึกษา จัดการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยครู ผู้เรียน ผู้ปกครอง ชุมชนท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการจัดทำและปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาทั้ง 8 กลุ่มสาระ และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเพื่อให้เหมาะสมกับความต้องการของผู้เรียน พร้อมทั้งจัดการเรียนการสอนที่เน้นการฝึกวิชาชีพที่ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยลงมือปฏิบัติจริง มีการฝึกทักษะ มีนิสัยรักการทำงาน พึ่งพาตนเองสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริตตามนโยบายลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ด้วย


ขอบคุณข้อมูล – ภาพถ่าย : ศูนย์สารนิเทศการศึกษาขั้นพื้นฐาน สอ.สพฐ.
กลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานรัฐมนตรี : สรุป/รายงาน
11/2/2559