ลานกีฬา​เพื่อ​ประชาชน

พล.อ.สุรเชษฐ์​ ช​ั​ยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการ​กระทรวง​ศึกษาธิการ​ เป็น​ประธาน​ในพิธีเปิด​ลานกีฬา​เพื่อ​ประชาชน​ จังหวัด​เชียงใหม่​ โดยมี พล.อ.สุทัศน์ กาญจนา​นนท์​กุล​ ที่ปรึกษา​รัฐมนตรี​ช่วยว่าการ​กระทรวง​ศึกษาธิการ, นายมนัส ขันใส รองผู้ว่า​ราชการ​จังหวัด​เชียงใหม่, นายบุญรักษ์​ ยอด​เพชร​ เลขาธิการ​คณะกรรมการ​การศึกษา​ขั้นพื้นฐาน, ผู้บริหาร​กระทรวง​ศึกษาธิการ, ผู้บริหารหน่วยงานทางการศึกษา ตลอดจนผู้แทนชุมชน นักเรียน และประชาชน จำนวน 2,500 คน เข้าร่วม​งาน เมื่อวันศุกร์ ที่ 4 มกราคม​ 2562​ณ​ โรงเรียนสันกำแพง​ อำเภอ​สันกำแพง​ จังหวัด​เชียงใหม่​

พล.อ.สุรเชษฐ์​ ช​ั​ยวงศ์ กล่าวว่า การเปิดลานกีฬาในครั้งนี้ ถือเป็นการเริ่มต้นทำสิ่งที่ดีและสร้างสรรค์ในช่วงสัปดาห์แรกของการทำงานในปี 2562 ที่จะเกิดประโยชน์โดยตรงกับนักเรียนและประชาชน ตามนโยบายของรัฐบาลที่มอบให้กระทรวงศึกษาธิการ​เปิดสถานศึกษา ​เพื่อเป็นลานกีฬาให้กับประชาชน เข้ามาใช้สนามกีฬา โรงยิม และสิ่งอำนวยความ​สะดวก​ต่าง ๆ ซึ่งการกีฬาถือเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาประเทศ และมีความเชื่อมโยงกับการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์และบุคลากรของประเทศ ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี เพราะการมีกำลังคนที่มีคุณภาพ ก็จะช่วยพัฒนาประเทศให้มีความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน

ในส่วนของกระทรวง​ศึกษาธิการ​ ได้ให้ความสำคัญกับการกีฬา ควบคู่กับการพัฒนาคุณภาพการศึกษา​มาอย่างต่อเนื่อง โดยได้จัดกิจกรรมและแข่งขันกีฬาประเภทต่าง ๆ พร้อมทั้งนำการกีฬาเข้าสู่ระบบการศึกษา ซึ่งมีผลการดำเนินงานที่ก้าวหน้าอย่างเป็นรูปธรรม

สำหรับการเปิดลานกีฬาให้ประชาชน​เข้ามาใช้ประโยชน์นั้น ได้มอบให้สถานศึกษาทุกระดับ คือ การศึกษาขั้นพื้นฐาน อาชีวศึกษา และสถาบันอุดมศึกษา ร่วมเปิดสถานศึกษาให้เป็นลานกีฬาเพื่อประชาชน นอกจากนี้ ยังได้สนับสนุนให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีความสามารถด้านกีฬา และมีจิตอาสา มาเป็นผู้นำการออกกำลังกายและเป็นผู้ฝึกสอนกีฬาด้วย

รมช.ศึกษาธิการ​ กล่าวด้วยว่า เป็นที่ทราบกันดีว่าการกีฬา คือ สิ่งที่มีคุณค่า ทำให้ร่างกายแข็งแรง ไม่มีโรคภัย จิตใจแจ่มใส มีน้ำใจนักกีฬา​ รู้จักการทำงานเป็นทีม และมีความรู้รักสามัคคี ดังนั้น การดำเนินงานหลังจากนี้ ขอให้ทุกภาคส่วนร่วมกันรณรงค์ให้ประชาชนเข้ามาออกกำลังกาย และเล่นกีฬาในสถานศึกษาอย่างกว้างขวางมากยิ่งขึ้น พร้อมกับดำเนินงานอย่างจริงจังและต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ที่เป็นรูปธรรม​ นำไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตและเกิดประโยชน์กับประชาชนอย่างแท้จริง

นายสิทธิชัย มูลเขียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขต​พื้นที่การศึกษามัธยม​ศึกษา เขต 34 กล่าวว่า โครงการลานกีฬาเพื่อประชาชน มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษา และประชาชน ได้ออกกำลังกายและเล่นกีฬา เพื่อรักษาสุขภาพของตนเอง พร้อมทั้งส่งเสริมให้เยาวชนและประชาชนในชุมชนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และห่างไกลยาเสพติด ตลอดจนเป็นการส่งเสริมให้สถานศึกษาเป็นศูนย์กลางการออกกำลังกายและเล่นกีฬา​ให้กับประชาชนในชุมชน

จากการที่กระทรวงศึกษาธิการ ได้ประกาศให้สถานศึกษาทุกแห่งและทุกสังกัด เปิดลานกีฬาให้ประชาชนเข้ามาใช้สถานที่ในโรงเรียน เพื่อออกกำลังกายและเล่นกีฬา​อย่างคุ้มค่านั้น โรงเรียนสันกำแพงได้สนับสนุนโครงการลานกีฬาเพื่อประชาชน ด้วยการเปิดสนามกีฬา ให้ประชาชนเข้ามาใช้บริการวิ่งออกกำลังกายในช่วงเช้าและช่วงเย็น พร้อมกับเปิดให้บริการเครื่องออกกำลังกายประเภทต่าง ๆ และส่งเสริมให้โรงเรียนในเครือข่ายและหน่วยงานส่วนราชการเข้ามาใช้สถานที่ในการจัดแข่งขันกีฬาด้วย ซึ่งมีหน่วยงานทางการศึกษาและสถานศึกษาในจังหวัดเชียงใหม่ ได้ร่วมกันส่งเสริมให้นักเรียนเล่นกีฬาตามหลักสูตรการศึกษาที่กำหนด อีกทั้งยังส่งเสริมให้ประชาชนเล่นกีฬาตามประเภทและชนิดกีฬาที่มีความเหมาะสมกับวัยตามความถนัดและความสนใจ เพื่อให้เกิดทักษะทางวิชาการทักษะชีวิต พร้อมต่อยอดสู่ทักษะอาชีพได้

สำหรับแนวทางการดำเนินงานในห้วงต่อไป โรงเรียนสันกำแพงพร้อมที่จะสนับสนุนและให้บริการเด็ก เยาวชน และประชาชน ในการประกอบกิจกรรมต่าง ๆ ทั้งการเล่นกีฬา การเต้นแอโรบิค หรือกิจกรรมอื่นที่เกี่ยวข้องกับการออกกำลังกาย ให้มีความหลากหลายยิ่งขึ้น

Written by อรพรรณ​ ฤทธิ์มั่น
Photo Credit อิทธิพล รุ่งก่อน
Rewriter นวรัตน์ รามสูต
Editor บัลลังก์ โรหิตเสถียร