(ลิงค์แก้ไข) การบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค