ลูกจ้างประจำพ้นจากราชการเนื่องจากมีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

เรื่อง ลูกจ้างประจำพ้นจากราชการเนื่องจากมีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์