ลูกเสือ-เนตรนารี5จังหวัดชายแดนภาคใต้2,500คน เข้าร่วมงานชุมนุมลูกเสือสันติภาพชายแดนใต้ “รวมพลัง สืบสาน สันติภาพ”ที่สตูล

ลูกเสือ-เนตรนารี5จังหวัดชายแดนภาคใต้2,500คน เข้าร่วมงานชุมนุมลูกเสือสันติภาพชายแดนใต้ “รวมพลัง สืบสาน สันติภาพ”ที่สตูล

ลูกเสือและเนตรนารีจาก 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้กว่า 2,500 คน เข้าร่วมงานชุมนุมลูกเสือสันติภาพชายแดนใต้ “รวมพลัง สืบสาน สันติภาพ” จัดโดยสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ ร่วมกับสำนักงานศึกษาธิการภาค 7 ระหว่างวันที่ 27-30 กันยายน 2562 ณ ค่ายลูกเสือปากบาง อ.ละงู จ.สตูล โดยนายประเสริฐ บุญเรือง รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการในฐานะเลขาธิการสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ เป็นประธานเปิด และ ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์ รมช.ศึกษาธิการ ร่วมในพิธีถวายราชสักการะเทิดพระเกียรติและเยี่ยมค่าย ส่วนพิธีปิดมีนายอดินันท์ ปากบารา อดีตผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี เป็นประธานปิดค่าย

ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์ รมช.ศึกษาธิการ กล่าวภายหลังเป็นประธานในพิธีถวายราชสักการะเทิดพระเกียรติงานชุมนุมลูกเสือสันติภาพชายแดนใต้ เมื่อคืนวันที่ 29 ก.ย.62 ว่า สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ ร่วมกับสำนักงานศึกษาธิการภาค 7 จัดงานชุมนุมลูกเสือสันติภาพชายแดนใต้ “รวมพลัง สืบสาน สันติภาพ” เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ใช้กระบวนการลูกเสือในการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อการใช้ชีวิตในสังคมพหุวัฒนธรรม มีจิตอาสาร่วมแก้ไขปัญหาและพัฒนาสังคมอย่างสันติสุข และห่างไกลยาเสพติด รวมทั้งเพื่อเตรียมความพร้อมของเยาวชนลูกเสือไทยรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ด้วยการส่งเสริมความสัมพันธภาพที่ดีระหว่างลูกเสือในจังหวัดชายแดนภาคใต้และประเทศในประชาคมอาเซียน

การชุมนุมลูกเสือครั้งนี้ มีลูกเสือจาก 4 จังหวัดภาคใต้ รวมถึง 4 อำเภอของจังหวัดสงขลา  (จะนะ นาทวี เทพา สะบ้าย้อย ) เข้าร่วมกว่า 2,500 คน เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ และลูกเสือจะได้สร้างมิตรภาพอันดีระหว่างมวลมิตรที่อยู่ในจังหวัดเดียวกัน จังหวัดใกล้เคียง รวมทั้งการได้มีกิจกรรมลูกเสือร่วมกัน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประสบการณ์ฝึกวินัย ฝึกการทำงานและทำกิจกรรมร่วมกัน เพราะเมื่อเสร็จการชุมนุมลูกเสือและเนตรนารีจะสามารถนำความรู้ มิตรภาพไปรวมพลังทำความดี รู้รักสามัคคีเทิดทูนสถาบันให้เกิดความยั่งยืน สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุข

สำหรับพิธีถวายราชสักการะเทิดพระเกียรติฯ หน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เพื่อแสดงความจงรักภักดี ซึ่งเป็นกิจกรรมสำคัญในงานชุมนุมลูกเสือสันติภาพชายแดนใต้ “รวมพลัง สืบสาน สันติภาพ”

ภาพพิธีเปิดงานชุมนุมลูกเสือ
โดยนายประเสริฐ บุญเรือง รองปลัด ศธ.ในฐานะเลขาธิการสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ

 src=
 src=
 src=
 src=
 src=

ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์ รมช.ศึกษาธิการ
ร่วมในพิธีถวายราชสักการะเทิดพระเกียรติฯ

 src=
 src=
 src=
 src=
 src=
 src=
 src=
 src=
 src=
 src=
 src=
 src=
 src=
 src=
 src=
 src=
 src=
 src=

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง

Top