วันข้าราชการพลเรือน

เมื่อวันศุกร์ที่ 31 มีนาคม 2560 ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ บรรยายพิเศษเรื่อง “สืบสานศาสตร์พระราชา” เนื่องในงานวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี พ.ศ.2560 โดยมีนายจิรชัย มูลทองโร่ย ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี นางเมธินี เทพมณี เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน ตลอดจนข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2559 เข้าร่วมรับฟังกว่า 200 คน

ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล กล่าวตอนหนึ่งว่า ขอแสดงความชื่นชมยินดีกับผู้ที่ได้รับเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติในฐานะที่เป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2559 ทุกคน ซึ่งไม่ใช่เรื่องง่าย ๆ ที่จะได้รับการประกาศเกียรติคุณเช่นนี้ ขอให้ได้มีความภาคภูมิใจ และมุ่งมั่นดำรงรักษาเกียรติยศไว้เป็นความดีสืบต่อไปยังรุ่นลูกรุ่นหลาน

ผู้ที่เป็นข้าราชการ จะต้องยึดถือระเบียบวินัยในการทำงาน มีความซื่อสัตย์สุจริต โดยเฉพาะข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ เช่น ผู้ว่าราชการจังหวัด ซึ่งมีบทบาทสำคัญต่อการขับเคลื่อนและพัฒนาจังหวัดให้เจริญก้าวหน้าในทุก ๆ ด้าน สร้างความรัก เชื่อมโยงการทำงานของแต่ละหน่วยงาน ตลอดจนสร้างความรู้รักสามัคคี ส่วนผู้บริหารในแต่ละระดับ ต้องเป็นแบบอย่างในการทำงานที่ดี นขณะที่ข้าราชการใหม่ ต้องหมั่นเข้ารับการฝึกอบรมในหลักสูตรต่าง ๆ เพื่อเพิ่มเติมความรู้ เสริมความคิด สร้างจินตนาการ กล้าคิดนอกกรอบ แต่ไม่สุดโต่ง และขอให้น้อมนำ “ศาสตร์พระราชา” ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ไปใช้ในการประพฤติปฏิบัติตนและการทำงาน

ทั้งนี้ เครื่องแบบข้าราชการ ใช้สีกากี คือ “สีของดิน สีของฝุ่น” ซึ่งมีนัยยะว่าข้าราชการต้องติดดิน เข้าถึงประชาชนได้ในบริบทของข้าราชการ เลอะเปรอะเปื้อนดินเปื้อนฝุ่นได้ ไม่ถือเนื้อถือตัว อ่อนน้อมถ่อมตน


นวรัตน์ รามสูต, บัลลังก์ โรหิตเสถียร: สรุป/รายงาน
ยุทธพงศ์ เลือกกลั่นดี: ถ่ายภาพ
1/4/2560