วันคล้ายวันพระราชสมภพครบ 62 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

 

1. ชื่อโครงการ วันคล้ายวันพระราชสมภพครบ 62 พรรษา
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร
258,351 บาท

3. วันที่กำหนดราคากลาง
(ราคาอ้างอิง) 20 มีนาคม 2560

4. แหล่งที่มาของราคากลาง
(ราคาอ้างอิง)

4.1
บริษัท สยามรัฐ จำกัด

4.2
บริษัท โพสต์ พับลิชชิง จำกัด (มหาชน)

5. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง
(ราคาอ้างอิง) ทุกคน

5.1
นายพงศ์ธร พนมสิงห์
   หัวหน้ากลุ่มสารนิเทศ

5.2
นางสาวอิชยา  กัปปา   นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ

5.3
นางสาวอุษา  อนุกูล    นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ