วันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จแทนพระองค์ เป็นประธานในพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2561 เมื่อวันอาทิตย์ที่ 1 กรกฎาคม 2561 ณ สนามศุภชลาศัย สนามกีฬาแห่งชาติ โดยรองนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติหน้าที่สภาลูกเสือไทย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน อธิบดีกรมพลศึกษา ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เลขาธิการสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ และลูกเสือเนตรนารี เฝ้ารับเสด็จและร่วมพิธีในครั้งนี้

เวลา 16.00 น. เสด็จถึงสนามศุภชลาศัย ลูกเสือหน่วยดุริยางค์บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติหน้าที่สภาลูกเสือไทย กราบทูลรายงานกิจการลูกเสือในรอบปี

นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กราบทูลเบิกผู้เข้าเฝ้าฯ ในการรับประทานเหรียญลูกเสือสรรเสริญ ประจำปี 2560-2561

นายประเสริฐ บุญเรือง รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ในฐานะเลขาธิการสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ กราบทูลกล่าวนำทบทวนคำปฏิญาณ

โอกาสนี้ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ประทานพระโอวาท ความว่า

“กิจการลูกเสือ มีหลักการและวิธีการที่ดี ในการฝึกหัดพัฒนาเยาวชนให้มีคุณความดีประการต่าง ๆ เช่น ความซื่อสัตย์สุจริต ความมีระเบียบเรียบร้อย ความเข้มแข็งอดทน ความรู้จักเสียสละช่วยเหลือผู้อื่น ดังนั้น การที่เหล่าลูกเสือทั้งปวงมาชุมนุมในพิธีนี้จึงเป็นโอกาสอันดี ที่นอกจากจะได้น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว พระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย และแสดงความจงรักภักดีต่อพระประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติแล้ว ยังจะได้ทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม อันก่อให้เกิดความสำนึก ตระหนักในบทบาทหน้าที่ และการประพฤติปฏิบัติตนที่ถูกต้องตามหลักการและวิธีการของกิจการลูกเสืออีกด้วย

ขอให้ทุกคนได้ยึดมั่นในอุดมการณ์ ระเบียบแบบแผน และข้อบังคับของกิจการลูกเสือ พร้อมทั้งพยายามฝึกหัดปฏิบัติตามด้วยความตั้งใจมุ่งมั่น ความขยันหมั่นเพียร และความเอาใจใส่ ให้ถึงพร้อมด้วยคุณความดีทุกด้านอย่างครบถ้วน แต่ละคนจะได้เติบโตขึ้นเป็นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพ สามารถพึ่งตนเองและเป็นพลเมืองดีที่เป็นกำลังสำคัญในการสร้างสรรค์ประโยชน์สุข ความเจริญมั่นคงให้แก่สังคมและประเทศชาติต่อไป”

Written by กนกนภา ลาผ่าน, กรธัช มีวงศ์, อรพรรณ ฤทธิ์มั่น

Photo Credit กิตติกร แซ่หมู่, ธนภัทร จันทร์ห้างหว้า, อธิชนม์ สลางสิงห์
Rewriter นวรัตน์ รามสูต
Editor บัลลังก์ โรหิตเสถียร