วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า

พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานพิธีถวายราชสดุดี และถวายบังคมพระราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า หรือวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยมีผู้บริหารระดับสูง คณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ข้าราชการ และลูกเสือเนตรนารีจากหน่วยงานต่างๆ เข้าร่วมพิธี อาทิ นายการุณ สกุลประดิษฐ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ, นายประเสริฐ บุญเรือง รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ทำหน้าที่เลขาธิการสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ รวมทั้งผู้บริหารระดับสูง ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ และลูกเสือเนตรนารีทุกสังกัด เมื่อเช้าวันเสาร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2560 ณ บริเวณสนามหญ้าหน้าอาคารราชวัลลภ

นายการุณ สกุลประดิษฐ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวว่า ในนามของผู้บริหาร ข้าราชการ ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ และลูกเสือ เนตรนารี ขอบพระคุณรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการที่ได้กรุณาให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีถวายราชสดุดีพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวในวันนี้ เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระมงกฎเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ได้ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจเพื่อพสกนิกรชาวไทยและประเทศชาตินานัปการ

ที่สำคัญได้ทรงตั้งกองเสือป่าและกองลูกเสือขึ้น เพื่อปลูกฝังความเป็นพลเมืองดีมีความจงรักภักดี ต่อชาติศาสนา พระมหากษัตริย์ ความเป็นผู้มีระเบียบวินัย และบำเพ็ญตนเป็นประโยชน์ต่อผู้อื่น จนทำให้กิจการลูกเสือเจริญก้าวหน้าสืบมาจนทุกวันนี้

กิจกรรมในวันนี้ได้เชิญผู้บริหารระดับสูงและข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วยคณะผู้บังคับบัญชาลูกเสือและลูกเสือเนตรนารี จากหน่วยงานต่าง ๆ อาทิ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา สถานศึกษา สมาคม และสโมสรลูกเสือต่าง ๆ เข้าร่วมกิจกรรมวางพวงมาลาและถวายราชสดุดีเทิดพระเกียรติระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณในพระราชกรณียกิจของพระองค์ท่าน

พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวว่า “วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า” วันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราวุธ พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย ได้เวียนมาบรรจบครบรอบปีอีกวาระหนึ่ง

คณะลูกเสือไทยและบรรดาลูกเสือเนตรนารี ตลอดจนบุคลากรทางการลูกเสือทุกหมู่เหล่า ล้วนสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และพร้อมใจกันแสดงความกตัญญูกตเวที ด้วยการมาวางพวงมาลา ณ สถานที่อันศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้  พร้อมประกอบพิธีถวายราชสดุดี และร่วมปฏิบัติกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์โดยพร้อมเพรียงกันทั่วราชอาณาจักร อันเป็นประเพณีของลูกเสือที่ปฏิบัติมาอย่างต่อเนื่องในวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า

ด้วยพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกลของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ทรงเล็งเห็นว่าประเทศชาติจะมีความมั่นคงได้นั้น จะต้องอาศัยกำลังกองทัพที่มีคุณภาพ และความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ของประชาชน จึงทรงตั้งกองเสือป่าและนำเยาวชนมาฝึกอบรมตามหลักวิชาการทหาร เพื่อเป็นกำลังสำรองในการป้องกันประเทศ

ต่อมาได้ทรงตั้งกองลูกเสือขึ้น เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2454 และมีพระราชประสงค์ให้นำกิจการลูกเสือไปเผยแพร่ตามโรงเรียนต่างๆ ในทุกมณฑลของประเทศ เพื่อฝึกอบรมเด็กและเยาวชนของชาติให้เป็นพลเมืองดี เห็นแก่ประโยชน์ของประเทศชาติเป็นสำคัญ ดั่งพระราชดำรัสที่ว่า “ข้าไม่ต้องการตำราเรียนที่เดินได้ ที่ข้าอยากได้นั้น คือเยาวชนที่เป็นสุภาพบุรุษ ซื่อสัตย์ สุจริต มีอุปนิสัยใจคอดี” ดังนั้น บรรดาลูกเสือในยุคต่อมาจึงมุ่งมั่นดำเนินตามแนวราโชบายจวบจนปัจจุบัน ซึ่งนับเป็นปีที่ 106 แล้ว

ในโอกาสนี้ ผู้เข้าร่วมพิธีได้พร้อมกันสงบจิต เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ และพระเกียรติคุณของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวโดยพร้อมเพรียงกัน


ธัญณมนัส บุญฉิม: สรุป
บัลลังก์ โรหิตเสถียร: เรียบเรียง
กิตติกร แซ่หมู่: ถ่ายภาพ
กลุ่มสารนิเทศ สอ.สป.
26/11/2560