วันอาหารโลก

 

วันอาหารโลก

รศ.นพ.กำจร ตติยกวี ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมงาน วันอาหารโลก วันที่ 16 ตุลาคม 2558 ณ องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติสำนักงานประจำภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก (FAO)

วันอาหารโลก จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อให้ประชาชนหันมาให้ความสนใจถึงสถานะของประชากรโลกเกือบ 800ล้านคนที่กำลังเผชิญกับความอดอยาก ทุพโภชนาการ รวมถึงขาดสารอาหารด้วยซึ่งคำขวัญวันอาหารโลกปีนี้คือ “การคุ้มครองทางสังคมและเกษตรกรรม หยุดยั้งวงจรความยากจนในชนบท” โดยมุ่งให้ประเทศสมาชิกตระหนักรู้เพื่อจะหยุดวงจรความยากจน โดยการคุ้มครองทางสังคมจะต้องไปให้ถึงชุมชนในชนบท ควบคู่ไปกับการพัฒนาสาธารณูประโภคทางเกษตรกรรม เพื่อจะได้ปรับปรุงกระบวนการผลิตอาหาร อันก่อประโยชน์แก่ทุกฝ่าย

แม้ว่าที่ผ่านมา จำนวนประชากรผู้อดยากจะลดลง แต่ก็ยังมีอีก 12 เปอร์เซ็นต์ของประชากรในภูมิภาคที่มีภาวะทุพโภชนการและยังเข้าไม่ถึง “การคุ้มครองทางสังคม (Social Protection) เกือบ 80เปอร์เซ็นต์ของประชากรที่ยากจนอาศัยอยู่ในชนบท ส่วนใหญ่ทำงานในภาคเกษตรกรรม และโดยมากเป็นเพียงผู้เช่าพื้นที่ไร่นา เมื่อเกิดภัยพิบัติหรือเมื่อเกิดสมาชิกในครอบครัวจำเป็นต้องรับการรักษาพยาบาลที่มีค่าใช้จ่ายสูง เมื่อนั้นพวกเขาก็จะประสบปัญหาทางการเงิน นั้นเป็นเหตุที่ทำไม วันอาหารโลกปีนี้ จึงเลือก“การคุ้มครองทางสังคมและเกษตรกรรม หยุดยั้งวงจรความยากจนในชนบท” มาเป็นคำขวัญ

อิชยา/สรุป

ศุภชัย/ภาพ

กลุ่มสารนิเทศ สอ.สป.