วันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา

ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในฐานะประธานคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ เป็นประธานในพิธีเปิดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร องค์ประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา โดยมีลูกเสือจำนวน 182 กอง จำนวน 7,280 คน เข้าร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล ทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม ณ บริเวณถนนหน้ากระทรวงศึกษาธิการม.ล.ปนัดดา ดิศกุล กล่าวว่า พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามเพื่อเฉลิมพระเกียรติในครั้งนี้ สำนักงานลูกเสือแห่งชาติได้กำหนดจัดขึ้นพร้อมกันทั่วประเทศ โดยในส่วนภูมิภาคมีสถานศึกษาและหน่วยงานทุกสังกัด รวมทั้งลูกเสือ เนตรนารี ทุกประเภท ทุกเหล่า ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ผู้บำเพ็ญประโยชน์ ลูกเสือชาวบ้าน และสโมสรลูกเสือทั่วประเทศเข้าร่วม ประกอบด้วยพิธีต่าง ๆ อาทิ พิธีทางศาสนา 5 ศาสนา พิธีถวายพระพรชัยมงคลและถวายพระราชกุศล การเดินสวนสนาม กล่าวคำปฏิญาณตน จากนั้นจึงร่วมกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์และจิตอาสา


ึ่งจัดขึ้นเพื่อให้ลูกเสือทุกหมู่เหล่าได้ทำกิจกรรมร่วมกัน สร้างความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ฝึกความ มีระเบียบวินัย ความรับผิดชอบต่อหน้าที่ โดยเฉพาะกลุ่มลูกเสือสำรองที่เป็นวัยเด็ก เปรียบเสมือนผ้าขาว จะได้ทำความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของตน ตามพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ที่มุ่งสร้างพื้นฐาน 4 ด้าน ได้แก่ มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคง-มีคุณธรรม มีงานทำ-มีอาชีพ และเป็นพลเมืองดี ตลอดจนปลูกฝังลักษณะนิสัยการเป็นจิตอาสา ตามแนวทางที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงสนับสนุนทั้งนี้ ได้มีการจัดกิจกรรมพร้อมกันทั่วประเทศ โดยในส่วนกลาง มีลูกเสือเข้าร่วม 7 ประเภท ได้แก่ ลูกเสือสำรอง ลูกเสือสามัญ ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ลูกเสือสมุทร ลูกเสืออากาศ ลูกเสือหน่วยพิเศษ และลูกเสือวิสามัญ รวม 182 กอง จำนวน 7,280 คน และส่วนภูมิภาค มอบหมายให้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ร่วมกับหน่วยงานและสถานศึกษาในจังหวัด จัดพิธีพร้อมกับส่วนกลาง โดยผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน คาดว่ามีลูกเสือที่เข้าร่วมกิจกรรมทั้งประเทศกว่า 5 ล้านคน เมื่อเสร็จสิ้นพิธีสวนสนามแล้ว ลูกเสือทุกหมู่เหล่าจะร่วมกันบำเพ็ญประโยชน์ เช่น การบริจาคเลือด ปลูกต้นไม้ ดูแลทำความสะอาดอาคารสถานที่และชุมชน เป็นต้น
บัลลังก์ โรหิตเสถียร: สรุป/รายงาน
อิทธิพล รุ่งก่อน, ยุทธพงศ์ เลือกกลั่นดี: ถ่ายภาพ
ขอบคุณภาพถ่าย: etvMac
28/7/2560