วางระบบงานการสร้างการรับรู้ ความเข้าใจ

จังหวัดสงขลา – พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ตรวจเยี่ยมการวางระบบงานการสร้างการรับรู้ ความเข้าใจ และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร เพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 15 มิถุนายน 2560 โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย อำเภอหาดใหญ่

พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ กล่าวว่า จากการที่กระทรวงศึกษาธิการ ได้ตั้งคณะทำงานการสร้างการรับรู้ ความเข้าใจ และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร เพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อดำเนินการในเรื่องนี้ให้เป็นรูปธรรมที่ชัดเจน โดยนายบุญรักษ์ ยอดเพชร รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศปบ.จชต.) หรือศึกษาธิการส่วนหน้า เป็นประธานนั้น เพื่อต้องการสร้างการรับรู้ให้เกิดขึ้นในพื้นที่

ซึ่งนอกจากจะเป็นนโยบายสำคัญของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีแล้ว ต้องการให้หน่วยงานและประชาชนได้เข้าใจการทำงานของกระทรวงศึกษาธิการอย่างกว้างขวาง เพราะเมื่อประชาชนรับรู้และเข้าใจงานของกระทรวงศึกษาธิการแล้ว จะเกิดความร่วมมือร่วมใจทั้งจากส่วนราชการ ภาคประชาชน ภาคประชาสังคม NGO รวมทั้งสื่อมวลชนในด้านการศึกษาอีกด้วย

การตรวจเยี่ยมกิจกรรมการสร้างการรับรู้ ความเข้าใจ และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารครั้งนี้ ทำให้เห็นความก้าวหน้าของการเตรียมการดำเนินงานการสร้างเครือข่ายในการสร้างการรับรู้ให้เกิดขึ้นในพื้นที่อย่างเป็นรูปธรรม ซึ่ง  ศึกษาธิการส่วนหน้า” ได้จัดระบบเครือข่ายในการสร้างการรับรู้ออกเป็น 3 ระดับ คือ 1) คณะทำงานสร้างการรับรู้ โดยมีนายบุญรักษ์ ยอดเพชร ผอ.ศปบ.จชต. เป็นประธาน 2) คณะทำงานขับเคลื่อน โดยมีนายชลำ อรรถธรรม ผู้อำนวยการสำนักติดตามและประเมินผล สพฐ. เป็นประธาน 3) เครือข่ายระดับหน่วยงานในพื้นที่ ทั้ง 63 หน่วยงาน โดยได้กำหนดช่องทาง (Media) ในการสร้างการรับรู้ออกเป็น 4 ช่องทาง คือ Social Network สื่อสิ่งพิมพ์ สื่อวิทยุ และสื่อโทรทัศน์ พร้อมทั้งกำหนดตัวบุคคลผู้รับผิดชอบ (Admin) ทั้ง 4 ช่องทางดังกล่าว โดยมีทีมบริหารจัดการ (Control Unit) และทีมรายงานผลการดำเนินงาน (Project Reporter) ร่วมดูแลระบบงานการสร้างการรับรู้ของ ศปบ.จชต. ทั้งก่อนดำเนินการ ระหว่างดำเนินการ และหลังดำเนินการ

ดังนั้น จึงต้องการมาพบปะให้กำลังใจ ให้การสนับสนุน และติดตามการทำงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการให้กำลังใจแก่คนทำงาน เป็นสิ่งที่มีค่ามากที่สุด และขอชื่นชมการวางแผนดำเนินการกิจกรรมนี้ที่ถือว่าเป็นตัวอย่างที่ดีมากของระบบการสร้างการรับรู้ของกระทรวงศึกษาธิการอีกด้วย

นายชลำ อรรถธรรม ผู้อำนวยการสำนักติดตามและประเมินผล สพฐ. ในฐานะประธานคณะทำงานขับเคลื่อนการสร้างการรับรู้ ความเข้าใจ และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร เพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้  กล่าวว่า โครงสร้างระบบงานการสร้างการรับรู้ของ ศปบ.จชต. ถือเป็นรูปแบบการทำงานที่หน่วยงานทางการศึกษาทุกสังกัดในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้มีส่วนร่วมและร่วมคิดร่วมวางแผนตามนโยบายของ พล.อ.สุรเชษฐ์ และนโยบายรัฐบาล โดยเน้นการสร้างเครือข่ายบุคคลให้เกิดขึ้นทั้ง 63 หน่วยงาน คือ สพฐ. 18 หน่วยงาน, กศน.5 หน่วยงาน, สช. 5 หน่วยงาน, สอศ. 18 หน่วยงาน, สกอ. 11 หน่วยงาน, ศธจ. 5 หน่วยงาน และ ศธภ. 1 หน่วยงาน โดยแบ่งทีมรับผิดชอบดูแลทั้ง 4 ช่องทางการเผยแพร่ รวมทั้งผ่านเว็บไซต์ ศปบ.จชต. moe-south.org อีกด้วย

ทั้งนี้ การสร้างการรับรู้ดังกล่าวได้ดำเนินการภายใต้กรอบแนวคิดยุทธศาสตร์พระราชทาน “เข้าใจ เข้าถึง และพัฒนา” และเป็นไปตามวิสัยทัศน์ของแผนยุทธศาสตร์การศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 20 ปี คือ “ประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้รับการศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ ดำรงชีวิตอย่างเป็นสุขในสังคมพหุวัฒนธรรม สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการเปลี่ยนแปลงของโลกในศตวรรษที่ 21”

รวมทั้ง 6 ยุทธศาสตร์การศึกษา คือ 1. การศึกษาเพื่อเสริมสร้างความมั่นคง 2. การผลิตและพัฒนากำลังคนให้มีสมรรถนะในการแข่งขัน 3. การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 4. การสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางการศึกษา 5. การจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 6. การพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา ตาม 14 เป้าหมาย 55 ตัวชี้วัด 18 กลยุทธ์ และ 81 แนวทาง


บัลลังก์ โรหิตเสถียร: สรุป/รายงาน
ยุทธพงศ์ เลือกกลั่นดี: ถ่ายภาพ
15/6/2560