วารสารการเงินการคลัง ฉบับที่ 55
มาตรการริเริ่มพัฒนาตลาดพันธบัตร : วัตถุประสงค์และเป้าหมายหลัก
โดย  :   ดร.ศุภชัย  ศรีสถาพร , น.ส.กาญจนา  ตั้งปกรณ์   สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ภาคการคลัง ระหว่างเดือนตุลาคม – ธันวาคม 2547
โดย   :   สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ผลกระทบการออม เพื่อการเกษียณอายุภาคบังคับ : กรณีตัวอย่างจากต่างประเทศ
โดย   :   สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง โครงการปฏิบัติตามมาตรฐานสากล ด้านความโปร่งใสทางการคลัง
โดย   :   นวจิตต์  บุญยรัตพันธุ์     สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง When IPRs catch you
โดย   :   Jutamas  Arunanondchai , Anantachoke  Osangthammanont   Fiscal Policy Resarch Instituteระบบเครือข่ายความปลอดภัยทางสังคมของไทย สถานการ์ปัจจุบัจ และแนวโน้ม
โดย   :   ดร.รพีสุภา  หวังเจริญรุ่ง         สถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลังการดำเนินนโยบายของรัฐบาลไทยในการสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจฯ
โดย   :   ดร.โอฬาร  ไชยประวัติ         ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังThailand Macroeconomy in 2004 and Outlook for 2005
โดย   :   Dr.Kirida  Bhaopichitr  and  Wallada  Atsavasirilertยุทธศาสตร์กระทรวงการคลัง ในการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจและสังคม
โดย   :   นายศุภรัตน์  ควัฒน์กุล     ปลัดกระทรวงการคลัง


ที่มา : http://www.fpo.go.th/content.php?action=view&section=3200000000&id=22034