วิทยากรแกนนำ รร.คุณธรรม

วันนี้ (วันอาทิตย์ที่ 19 พฤศจิกายน 2560) เวลา 09.00 น. ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูวิทยากรโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ให้กับโรงเรียนในโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และบรรยายพิเศษ เรื่อง ‘ศาสตร์พระราชาจะดำรงอยู่กับลูกหลานตลอดไป’ ณ ห้องประชุมแกรนด์ปาร์ค โรงแรมเอวาน่า กรุงเทพมหานครม.ล.ปนัดดา ดิศกุล กล่าวว่า รู้สึกเป็นเกียรติและยินดีที่ได้มาพบปะกับทุกท่านในการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูวิทยากรโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ให้กับโรงเรียนในโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร  ตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในวันนี้


ได้รับทราบจากรองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ถึงผลสะท้อนกลับมา ณ เวลานี้ แทบจะทุกโรงเรียนมีสิ่งที่เรียกว่า “สถานศึกษาคุณธรรม จริยธรรม อยู่ในใจของผู้บริหารสถานศึกษา ครูบาอาจารย์ และลูกหลานนักเรียนทุกท่าน” ซึ่งเป็นไปตามแนวพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ทรงมีพระราชประสงค์ให้เด็กและเยาวชนมีการพัฒนาเป็นระบบแบบแผน เป็นขั้นเป็นตอน


จึงรู้สึกดีใจที่ทุกองค์กรมุ่งเน้นในเรื่องของคุณธรรมและจริยธรรม โดยเฉพาะสถานศึกษาต่าง ๆ ที่จะเป็นบ่อเกิดของกรอบความคิดในเรื่องนี้ เพราะเมื่อลูกหลานของเรามีคุณธรรมจริยธรรม มีวิสัยทัศน์ที่ชัดเจนในการมุ่งหน้าเรียนหนังสือให้เกิดความแตกฉาน มีความรู้ความสามารถ และมีคุณธรรมควบคู่ไปด้วยแล้ว เด็กก็จะมีองค์ประกอบต่าง ๆ ในชีวิตได้อย่างครบถ้วนอย่างไรก็ตาม เรื่องนี้เป็นเรื่องที่ต้องอาศัยเวลา ไม่ประมาท ต้องทำสิ่งต่าง ๆ เผื่อไว้ข้างหน้าด้วย เพราะในอนาคตต่อไปสังคมไทยก็จะเปลี่ยนแปลงไป ดังนั้น การดำรงชีวิตของครูบาอาจารย์ก็จะต้องปรับตัวให้ก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ อีกทั้งได้มีโอกาสพูดคุยกับครูชาวต่างประเทศที่มาสอนภาษาต่างประเทศในไทย ต่างก็มีความเข้าใจเป็นอย่างดีในเรื่องของคุณธรรมจริยธรรม ซึ่งทุกประเทศต่างทำควบคู่ไปกับการเรียนรู้ทางวิชาการเช่นเดียวกันสิ่งสำคัญที่สุด คือ การเป็นตัวอย่างและเป็นแบบอย่างที่ดีให้เด็กยึดมั่นได้  โดยยกตัวอย่างถึงสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (ในหลวงรัชกาลที่ 9) ที่ทรงเสด็จสวรรคตไปแล้ว แต่ความดีงามทั้งสองพระองค์ยังคงสถิตเสถียรอยู่ในใจของพวกเราสืบเนื่องมาจนกระทั่งปัจจุบัน และด้วยพระองค์ทรงมีความงดงาม เป็นที่รัก ที่หวงแหนของประชาชนชาวไทย เพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้จะเป็นแบบอย่างที่ยั่งยืนให้แก่ลูกหลานนักเรียน รวมทั้งครูทุกคนที่ต้องปฏิบัติตนเป็นตัวอย่างและแบบอย่างที่ดีให้แก่นักเรียนเช่นกันด้วยังนั้น ผู้บริหาร คณาจารย์ ต้องทุ่มเทและเสียสละ โดยยึดแรงบันดาลใจที่จะทำเรื่องโรงเรียนคุณธรรม เพื่อถวายแด่ในหลวงรัชกาลที่ 9 ซึ่งเป็นผู้พระราชทานพระราชปณิธานของโรงเรียนคุณธรรมให้เกิดขึ้นในสังคมไทยอย่างยั่งยืน เพื่อจะได้เกิดกำลังใจในการทำงาน ไม่ท้อแท้ต่อปัญหาที่อาจเกิดขึ้น เพราะปัญหาเป็นสิ่งที่คู่กันกับการทำงาน ทุกคนต้องเจอกับปัญหา ไม่มีใครไม่พบปัญหา แต่ครูบาอาจารย์ทั้งหลายก็ต้องพยายามเดินหน้าเพื่อแก้ไขสิ่งเหล่านี้


นอกจากนี้ ฝากถึงการใช้สื่อโซเชียลมีเดียต่าง ๆ โดยขอให้ครูอาจารย์ได้แนะนำให้ลูกหลานนักเรียนใช้อย่างสร้างสรรค์ คือใช้กันอย่างรับผิดชอบ และให้ข้อมูลที่เป็นข้อเท็จจริง


.ล.ปนัดดา ยังได้กล่าวฝากให้ผู้เข้าอบรมทุกท่านให้ความสำคัญกับครอบครัว เพราะครอบครัวคือสิ่งที่ดีงาม เมื่อมีความพร้อมในองค์ประกอบต่าง ๆ ของการดำเนินชีวิตที่เป็นคุณธรรมจริยธรรมภายในครอบครัวแล้ว ก็จะยิ่งทำให้ทุกท่านเกิดกำลังใจในการทำงานราชการให้กับกระทรวงศึกษาธิการได้อย่างเต็มกำลังต่อไป
นางสาวอุษณีย์ ธโนศวรรย์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กล่าวเพิ่มเติมถึงโครงการอบรมในครั้งนี้ว่า กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) มีนโยบายภายใต้กรอบยุทธศาสตร์ชาติ ว่าด้วยการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมให้แก่เยาวชนของไทย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ในฐานะองค์กรหลักเกี่ยวกับการจัดการศึกษาให้เยาวชนส่วนใหญ่ของประเทศ จึงได้จัดทำโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ขึ้น เพื่อให้เกิดกระบวนการพัฒนาผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน ตามกรอบแนวคิดในการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม 5 ประการ ได้แก่ ความพอเพียง ความกตัญญู ความซื่อสัตย์สุจริต ความรับผิดชอบ และอุดมการณ์คุณธรรมทั้งนี้ นอกจากจะดำเนินการโครงการโรงเรียนคุณธรรมให้กับโรงเรียน สพฐ. แล้ว ยังได้ขยายผลการดำเนินงานโครงการให้ครอบคลุมโรงเรียนโรงเรียนในโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชน ในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งกระจายตัวอยู่ในทุกภูมิภาคของประเทศไทย เพื่อเป็นการเสริมสร้างความเข้มแข็งทางคุณธรรม จริยธรรม ให้กับเด็กและเยาวชนในแต่ละพื้นที่อย่างทั่วถึง และเท่าเทียมกันต่อไปด้วยำหรับผู้เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูวิทยากรโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ของโรงเรียนในโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีในครั้งนี้ ประกอบด้วยผู้บริหารสถานศึกษาและครูวิชาการโรงเรียนตามพระราชดำริฯ จำนวน 218 โรงเรียน ผู้เข้ารับการอบรมจำนวนทั้งสิ้น 436 คน จัดอบรมระหว่างวันที่ 19-21 พฤศจิกายน 2560 ณ โรงแรมเอวาน่า กรุงเทพมหานคร“ผอ.สถานศึกษา ครูอาจารย์ ตลอดจนผู้ปกครองต้องร่วมกันเสริมสร้างอัตลักษณ์ที่ดี ที่ชอบด้วยวัฒนธรรมทางการศึกษาเรียนรู้ และการดำรงชีวิตที่ยึดหลักคุณธรรมจริยธรรมเป็นหัวใจของลูกหลานเยาวชน และผู้คนในสังคม การอบรมสัมมนาครั้งนี้จะมีช่วงหนึ่งที่ใช้สมมุติฐานเสมือนเหตุการณ์จริงเกิดขึ้นที่โรงเรียน และมีการทดสอบวิจารณญาณของผู้บริหาร ครูอาจารย์ และลูกหลานนักเรียนในการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น ที่น่าจะเกิดประโยชน์ในเชิงประจักษ์และประสบการณ์”


ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล
19 พ.ย.2560


จงจิตร ฟองละแอ: สรุป
บัลลังก์ โรหิตเสถียร: เรียบเรียง
อิทธิพล รุ่งก่อน, ธเนศ งานสถิร: ถ่ายภาพ
19/11/2560