วิทยาลัยสารพัดช่างมหาสารคาม สอบราคาซื้อครุภัณฑ์รถบรรทุก (ดีเซล) ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ งานพัสดุกลาง

ประกาศวิทยาลัยสารพัดช่างมหาสารคาม
เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์รถบรรทุก (ดีเซล) ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ งานพัสดุกลาง
 
             วิทยาลัยสารพัดช่างมหาสารคามมีความประสงค์จะ สอบราคาซื้อครุภัณฑ์รถบรรทุก (ดีเซล) ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ งานพัสดุกลาง ตามรายการ ดังนี้
 ยานพาหนะหรือรถยนต์(25.10.15.03 ) งานพัสดุกลาง
จำนวน ๑   คัน

          ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

                   ๑. ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ สอบราคาซื้อ
                  ๒. ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ
                   ๓. ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศ สอบราคาหรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ตามข้อ ๑.๕
                    ๔. ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น
                    ๕. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ
                    ๖. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานภาครัฐ ซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
                    ๗. คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่ การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้

                   
                   
                   

          กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ณ งานพัสดุกลาง วิทยาลัยสารพัดช่างมหาสารคาม และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๓๐ น. เป็นต้นไป

          ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาซื้อ   ได้ที่ งานพัสดุกลาง วิทยาลัยสารพัดช่างมหาสารคาม ในวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น.  ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.mpc.ac.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๘๘๗๔๓๐๑๔๖ ในวันและเวลาราชการ

 

 

                                                                                                          ประกาศ ณ วันที่ ๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
(นายประเสริฐ กำธรเจริญ)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างมหาสารคาม

 

 
(นาง มณทา พลเดชา)
 ครู
 ประกาศขึ้นเว็บไซต์วันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๐
 โดย นาง มณทา พลเดชา ครู
 เอกสารสอบราคา เลขที่ 004/2560
ที่มา http://process3.gprocurement.go.th/egp2procmainWeb/jsp/procsearch.sch?pid=60076014770&servlet=gojsp&proc_id=ShowHTMLFile&processFlows=Procure