วิทยาลัยสารพัดช่างสระบุรี สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๖ ล้อ

ประกาศวิทยาลัยสารพัดช่างสระบุรี
เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๖ ล้อ
 
             วิทยาลัยสารพัดช่างสระบุรีมีความประสงค์จะ สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๖ ล้อ ตามรายการ ดังนี้
 ครุภัณฑ์ยานพาหนะรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ล้อ
จำนวน ๑   คัน

          ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

                   ๑. เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อ
                   ๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
                   ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
                   ๔. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่วิทยาลัยสารพัดช่างสระบุรี ณ  วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาซื้อครั้งนี้

          กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๐๐ น. ณ ห้องพัสดุ วิทยาลัยสารพัดช่างสระบุรี และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุม ชั้น๓ อาคารอำนวยการ วิทยาลัยสารพัดช่างสระบุรี อนึ่งการลงนามในสัญญาจะกระทำได้ต่อเมื่อวิทยาลัยฯ ได้รับความเห็นชอบในการจัดซื้อครุภัณฑ์ดังกล่าว จากสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาแล้วเท่านั้น

          ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาซื้อ   ได้ที่ ห้องพัสดุ วิทยาลัยสารพัดช่างสระบุรี ในวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๐๐ น.  ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.srbpoly.ac.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๓๖๗๓๑๔๘๑ ในวันและเวลาราชการ

 

                                                                                                            ประกาศ ณ วันที่ ๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐ (นางสาวอมรรัตน์ ไผ่อรุณรัตน์) ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างสระบุรี

 

 
(นาย สุพจน์ ฐาปนะดิลก)
 ครู คศ.2
 ประกาศขึ้นเว็บไซต์วันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๐
 โดย นาย สุพจน์ ฐาปนะดิลก ครู คศ.2
 เอกสารสอบราคา เลขที่ 4/2560
ที่มา http://process3.gprocurement.go.th/egp2procmainWeb/jsp/procsearch.sch?pid=60066029480&servlet=gojsp&proc_id=ShowHTMLFile&processFlows=Procure