วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช สอบราคาซื้อรถยนต์ตรวจการณ์ จำนวน ๗ ที่นั่ง

ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช
เรื่อง สอบราคาซื้อรถยนต์ตรวจการณ์ จำนวน ๗ ที่นั่ง (๒๕.๑๐.๑๕.๐๓ )
 
             วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราชมีความประสงค์จะ สอบราคาซื้อรถยนต์ตรวจการณ์ จำนวน ๗ ที่นั่ง (๒๕.๑๐.๑๕.๐๓ ) ตามรายการ ดังนี้
 ยานพาหนะหรือรถยนต์(25.10.15.03 )
จำนวน ๑   คัน

          ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

                   ๑. เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อ
                   ๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
                   ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
                   ๔. เป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการซื้อของวิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช
                   ๕. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช ณ  วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาซื้อครั้งนี้

          กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ณ ณ สำนักงานพัสดุ วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป

          ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาซื้อ   ได้ที่ ณ สำนักงานพัสดุ วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช ในวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น.  ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.nvc.ac.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๗๕-๓๕๖๑๕๖ ต่อ ๑๐๑๔ ในวันและเวลาราชการ

 

 

                                                                                                          ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐
(นายสุรพล โชติธรรมโม)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช

 

 
(นาย สุขุม แป้นศรี)
 ครู
 ประกาศขึ้นเว็บไซต์วันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๐
 โดย นาย สุขุม แป้นศรี ครู
 เอกสารสอบราคา เลขที่ 2/2560
ที่มา http://process3.gprocurement.go.th/egp2procmainWeb/jsp/procsearch.sch?pid=60066185297&servlet=gojsp&proc_id=ShowHTMLFile&processFlows=Procure