วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต สอบราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์

ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต
เรื่อง สอบราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์
 
             วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ตมีความประสงค์จะ สอบราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ ตามรายการ ดังนี้
 คอมพิวเตอร์ ณ จุดขาย(43.21.15.05 )
จำนวน ๑   รายการ

          ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

                   ๑. เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อ
                   ๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
                   ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
                   ๔. เป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการซื้อของวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต
                   ๕. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต ณ  วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาซื้อครั้งนี้

          กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต อาคารทุ่งคา ณ ห้องพัสดุ และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป

          ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาซื้อ   ได้ที่ วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต อาคารทุ่งคา ณ ห้องพัสดุ ในวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น.  ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ PVC@phuketva.ac.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๗๖-๓๕๕๒๐๒ ในวันและเวลาราชการ

 

 

                                                                                                          ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐
(นายสุคนธ์ แก้วแท้)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

 

 
(นาง สุกัญญา ตันตระสกุลวงศ์)
 หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
 ประกาศขึ้นเว็บไซต์วันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๐
 โดย นาง สุกัญญา ตันตระสกุลวงศ์ หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
 เอกสารสอบราคา เลขที่ 005/2560
ที่มา http://process3.gprocurement.go.th/egp2procmainWeb/jsp/procsearch.sch?pid=60097121685&servlet=gojsp&proc_id=ShowHTMLFile&processFlows=Procure