วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์ สอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ ๑ (จอขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว)

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์
เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ ๑ (จอขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว)
 
             วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์มีความประสงค์จะ สอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ ๑ (จอขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว) ตามรายการ ดังนี้
 เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ ๑ (จอขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว)
จำนวน ๔๐   เครื่อง

          ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

                   ๑. เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อ
                   ๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
                   ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
                   ๔. เป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการซื้อของวิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์
                   ๕. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์ ณ  วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาซื้อครั้งนี้

          กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ณ งานพัสดุกลาง วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์ และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๓๐ น. เป็นต้นไป

          ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาซื้อ   ได้ที่ งานพัสดุกลาง วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์ ในวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น.  ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.ktc.ac.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๔๓๘๑๑๖๗๗ ในวันและเวลาราชการ

 

 

                                                                                                          ประกาศ ณ วันที่ ๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
(นายวิศวชาติ สุวรรณราช)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์

 

 
(นาย ประมลตรี ภูกิ่งพลอย)
 หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
 ประกาศขึ้นเว็บไซต์วันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๐
 โดย นาย ประมลตรี ภูกิ่งพลอย หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
 เอกสารสอบราคา เลขที่ 002/2561
ที่มา http://process3.gprocurement.go.th/egp2procmainWeb/jsp/procsearch.sch?pid=60107035848&servlet=gojsp&proc_id=ShowHTMLFile&processFlows=Procure